Checklist voor bewaren onderzoeksdata

Nieuws | de redactie
2 november 2010 | De hoeveelheid onderzoeksdata groeit iedere dag. Wat is het bewaren waard? En hoe, waar en hoe lang willen onderzoekers en instellingen data bewaren? Om onderzoekers hierbij te helpen zijn in opdracht van SURFfoundation algemene richtlijnen opgesteld voor het selecteren en opslaan van informatie.

De opvattingen over het bewaren van onderzoeksdata lopen breeduiteen: van ‘bewaar alles want je weet niet wat je er ooit nog meekan doen’ tot ‘specificeer wat je wel en wat je niet bewaart’.Omdat bijvoorbeeld oude scheepslogboeken bewaard zijn gebleven, kannu in klimaatonderzoek de ijsgrens van 100 jaar geleden wordenafgeleid. Vaak moeten onderzoeksgegevens bovendien bewaard wordenvoor (her)gebruik of om onderzoeksresultaten te valideren. Maar ditgeldt niet voor alle gegevens.

Om onderzoekers handvaten te bieden voor het bewaren van datazijn in opdracht van SURFfoundation algemene richtlijnen hiertoevastgesteld naar aanleiding van drie studies uitgevoerd door DANSsamen met 3TU Data Centre, Universiteit Leiden en hetInternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) van deKNAW. Zij hebben vanuit drie wetenschappelijke disciplines gekekenhoe onderzoekers met onderzoeksdata omgaan, hoe ze data opslaan enhoe ze onderzoeksdata met elkaar delen.

Bepalen welke data je bewaart

Uit de studies blijkt dat het bewaren en selecteren opverschillende manieren gebeurt. Dit verschilt niet alleen perdiscipline, maar ook per vakgroep. Desondanks hebben deonderzoekers algemene uitgangspunten geformuleerd. Zo bevat dechecklist ‘Algemene richtlijnen voor het selecteren vanonderzoeksdata om te bewaren‘ de belangrijkste redenen voor hetopslaan van onderzoeksgegevens voor de lange termijn. De checklistkan gebruikt worden door individuele onderzoekers,onderzoeksgroepen, instellingen en door financiers. Maar ook doorbeheerders van archieven, onderzoeksrepositories enerfgoedinstellingen.

Vroeg stadium

Alle drie de studies concluderen dat het van groot belang is omin een vroeg stadium van het onderzoek na te denken over hetbewaren van de onderzoeksdata. Welke onderzoeksdata wil je opslaanen waarom? Ook al weten de onderzoekers aan het begin van hunonderzoek niet wat ze kunnen of willen doen met onderzoeksdata. Dechecklist kan onderzoekers hiermee helpen.

De studies en de algemene richtlijnen zijn te vinden op www.surffoundation.nl/publicaties


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK