ELI aan de slag met scholen

Nieuws | de redactie
4 november 2010 | OCW is niet het enige ministerie dat zich gericht bezig houdt met jongeren in het onderwijs. Om ondernemerschap in scholen te stimuleren gaan EL&I en OCW samenwerken in het Onderwijs Netwerk Ondernemen. “Kinderen die nu op school zitten, zijn immers de ondernemers van de toekomst”, aldus minister Verhagen.

We zijn er nog niet

Het ministerie van OCW onderstreept dat met de regelingOnderwijs Netwerk Ondernemen het kabinet de samenwerking tussenonderwijs en bedrijfsleven wil versterken. Het nieuwe kabinet heeftin het Regeerakkoord vastgelegd dat ze de oriëntatie in hetonderwijs op ondernemerschap en op arbeidsmarkt wil versterken doorsamenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.

Maxime Verhagen (EL&I) ziet een positieve ontwikkeling ophet gebied van onderwijs en ondernemerschap. “Het is goed te ziendat ondernemerschap leeft bij scholen. Kinderen die nu op schoolzitten, zijn immers de ondernemers van de toekomst.”

Ook minister Van Bijsterveldt (OCW) ziet dat er de afgelopenjaren belangrijke stappen zijn gezet. “Het is mooi als deondernemende geest van kinderen al op vroege leeftijd wordtgestimuleerd. Het aantal scholen dat ondernemerschapsonderwijsheeft verankerd in het onderwijs neemt toe. Maar dat betekent nietdat we er zijn. Ook de komende jaren zullen we ondernemerschap enondernemend gedrag moeten blijven stimuleren”, aldus VanBijsterveldt.

Onderwijs én bedrijfsleven

In totaal zijn 175 aanvragen ingediend. 34 voorstellen komen uithet primair onderwijs, 63 uit het voortgezet onderwijs en 67 uithet middelbaar beroepsonderwijs. De overige aanvragen zijn doorlerarenopleidingen, speciaal onderwijsinstellingen en kenniscentraingediend. Alleen de allerbeste projecten komen in aanmerking vooreen subsidie. Een selectiecommissie gaat de projecten beoordelen.Half december worden de winnende voorstellen bekend gemaakt.

De voorstellen worden ingediend door scholen, maar opgesteld enuitgevoerd in nauwe samenwerking met bedrijven en ondernemers in deregio. De projecten die uiteindelijk gehonoreerd worden, krijgen75% van hun kosten gefinancierd met een maximum van 150.000 europer project.

De projecten lopen uiteen van het maken van een eigentv-uitzending voor een lokaal tv-station, het organiseren van eenschoolmarkt op een basisschool tot het opzetten van een steunpuntMicrofinanciering voor starters in het mbo.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK