Excellentie als lanceerplatform

Nieuws | de redactie
17 november 2010 | Hij is de beste docent van de VS volgens de Carnegie Foundation en de ‘Doekle Terpstra van Amerika’. John Zubizarreta sprak met ScienceGuide bij de Hanzehogeschool over honoursonderwijs in Nederland -"best organized"- en de VS. “"It has to fit in the culture so do not copy-paste models.”

John Zubizarreta is op uitnodiging van lector Excellentie MarcaWolfensberger voor drie dagen in Nederland. Hij vliegt daarna snelterug naar de VS voor het in ontvangst nemen van de Carnegie U.S.Professor of the Year award van 2010. Hij is president van deNational Collegiate Honors Council (NCHC) enDirector of Honors and Faculty Development aan Columbia College,South Carolina.

Professor Zubizarreta is onder de indruk van de kwaliteit en hetaanbod van het honoursonderwijs in Nederland. “Let me tell you, andI speak with some authority here, that after the US the Netherlandshas the best organized honoursprogrammes in the world.” Hij vindtzelfs dat Nederland het op sommige vlakken beter doet dan de VS.”The dedication and resources from the government towards honourseducation is more significant than in the USA. You guys really havea national stimulus program. That’s serious.”

Setting a trap

De gewenste mentaliteit die studenten zouden moeten hebbensteekt Zubizarreta niet onder stoelen of banken. Hij ziet graagleergierige studenten die interdisciplinair kunnen denken. Hij komtnog te vaak studenten tegen die het liefst willen herkauwen wat zeeerder is verteld. “Tell me what I need to know and I spit it backto you during the test. That is not an honours mentality.”

Zubizarreta gelooft echt in een interdisciplinaire aanpak. “Oneof the main characteristics of an honours programme isinterdisciplinarity.” Hij vraagt zijn studenten dan ook om over huneigen vakgebied heen te kijken. “I like the outcomes of makingunexpected connections. Ask a mathemathics student to express anequation in a poem or in a piece of Music. Or ask a history studentto express an important historical event in a dance.” Dit vraagtwel van docenten dat zij weten wie er in de klas zitten. Diebetrokkenheid is cruciaal stelt Zubizarreta.

Docenten zouden zich meer bezig moeten houden met hun eigenleerproces. Zeker docenten die betrokken zijn bij hethonoursonderwijs. Je kunt nooit zeggen dat je wel weet hoe je lesmoet geven is zijn vaste overtuiging. Als je studenten uit wiltdagen moet je ook in staat zijn jezelf continu uit te dagen. Het isverder de kunst om studenten een beetje uit de tent te lokken.”It’s sometimes ‘setting a trap’ for students: ‘If you are able tosolve this problem, you’ll get 30 more home exercises’.” Zo kun jestudenten verleiden meer te doen dan het gewone.

Samen of apart?

Het honours onderwijs in Nederland wordt vaak georganiseerdbovenop een bestaand curriculum. Studenten halen extra studiepuntendoor het volgen van honours vakken. De meerderheid van dehonoursprogramma’s in de VS zijn anders georganiseerd. Zubizarretalegt uit dat het ook niet zo verstandig is om honours studentenhelemaal apart te zetten. Je creëert dan een soort elite en je moetje afvragen of je dat wilt.

In de VS kun je voor basisvakken in het curriculum ook vaak hethonourstraject volgen. Als student behaal je dan net zo veelpunten, je wordt alleen meer uitgedaagd op jouw niveau. Zubizarretagelooft dat je die verschillende studenten ook regelmatig bijelkaar moet zetten. Kruisbestuiving kan dan juist leiden tot eenkwaliteitsimpuls. “Honours education has the opportunity to be anincubator by lifting the level of the entire academic community.”Hij wijst er wel op dat iedere universiteit of hogeschool dit opeigen wijze moet invullen. “It has to fit in the culture so do notcopy-paste models. Honours education should be a launching pad, nota descriptive, narrowing set of rules.”

Een uitdaging voor het hele onderwijssysteem blijft hetdiversiteitvraagstuk. In de VS heeft Zubizarreta daar persoonlijkveel ervaring in opgedaan, om te beginnen in zijn geboortewijkHarlem, New York. Als kind van Mexicaanse immigranten weet hij alsgeen ander hoe goed het is om met leerlingen en studenten vanallerlei komaf en niveau bij elkaar te zitten. Als school en alsuniversiteit is het de uitdaging vervolgens om niet alleen voor de’best and brightest’ meer programma’s aan te bieden. Voorleerlingen en studenten die moeilijk mee kunnen komen zijn ookverdiepende programma’s nodig. Het is een combinatie van samen enapart en dat betekent continu “looking for balance”.

Theo-route US-style?

Op verzoek van ScienceGuide reageert Zubizarreta op deophef aangaande verkorte afstudeertrajecten in het Nederlandsehoger onderwijs. Hij herkent ook in de VS de druk die faculteitenen instellingen ervaren om meer studenten sneller te latenstuderen.

“It seems like improving retention rates has become the mantra. Itis a driving culture in institutions. It is without doubt aneconomic issue and I do think it is important. However, measurestaken to improve the rates are not all correct. There is a riskthat you’ll create an accountability overflow. Comparing retentionrates can be interesting, however. The retention rates in honoursprogrammes are higher than in regular curricula.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK