Inholland en hiaten in de wet

Nieuws | de redactie
17 november 2010 | OCW betwijfelt openlijk of het bij Inholland nog wel goed komt. Staatssecretaris Zijlstra wil bovendien in heel het hoger onderwijs kunnen ingrijpen, ook bij de Raden van Toezicht. “Als er sprake is van gerede twijfel over de bestuurbaarheid van een instelling dan zou de overheid de bevoegdheid moeten hebben om in te grijpen.” Of en hoe dit kan in het licht van de grondwettelijke onderwijsvrijheid en academische vrijheid zal moeten blijken uit een brief van OCW aan de Kamer.

De bewindsman schrijft aan de Kamer over deinspectierapportage ten aanzien van alternatieve afstudeerroutesonder meer: “Bij elkaar maken deze zaken dat ik mij ernstige zorgenmaak over het op korte termijn weer op orde brengen van dekwaliteit van het onderwijs bij InHolland. Dit acht ik van hetgrootste belang om er zorg voor te kunnen dragen dat de studentenvan deze instelling zo min mogelijk hinder ondervinden van deproblemen.

Tegen deze achtergrond wil ik waarborgen dat de benodigdeverbeteringen inclusief het naleven van de wet- en regelgeving metde grootst mogelijk spoed worden gerealiseerd.”

104 diploma’s onvoldoende geborgd

Zijlstra stelt vast: “De kwaliteit van de afstudeerproducten isonvoldoende geborgd. Dat geldt in ieder geval voor 104getuigschriften.”

“Zowel voor de individuele studenten die het hier betreft als voorhet imago van de hbo-sector zijn daarmee onacceptabele risico’sontstaan. Als blijkt dat diploma’s onrechtmatig zijn verleend, danzal ik de bekostiging vanwege die diploma’s terugvorderen. Debenodigde zorgvuldigheid bij het toepassen van dergelijkezwaarwegende sancties maakt dat de precieze kwalificatie van defeiten pas aan de orde kan zijn als het vervolgonderzoek van deinspectie beschikbaar is.”

Gevolgen van Veerman en hiaten

“Verder merk ik op dat in het Regeerakkoord isaangekondigd dat de aanbevelingen uit het rapport van de CommissieVeerman worden uitgevoerd. Dat betekent dat in deze kabinetsperiodeeen bekostigingssystematiek wordt ontwikkeld die meer sturend is opkwaliteit en missie en dat het aandeel studentgebonden financieringin de bekostiging wordt verkleind. Blijft dat bij welkbekostigingsmodel dan ook nimmer een situatie zoals bij InHollandaan de orde mag zijn. Hoger onderwijsinstellingen krijgen inNederland veel vrijheid.  Daaraan is de verantwoordelijkheidvoor kwaliteit onlosmakelijk verbonden. Als die niet wordtwaargemaakt, brengt dat grote schade toe aan het vertrouwen in dewaarde van onze diploma’s.

Ik zal nagaan of er hiaten zitten in het huidige stelsel. Wanneerik moet vaststellen dat dit het geval is zal ik niet aarzelen ommaatregelen te nemen. Ik zal daarbij recente adviezen van deOnderwijsraad over de waarde van het diploma betrekken. Ook mijnrecente toezegging in het spoeddebat over topinkomens van 3november jl. betrek ik erbij. Ik heb daarbij aangegeven dat Radenvan Toezicht een eigenstandige bevoegdheid hebben. Als er echtersprake is van gerede twijfel over de bestuurbaarheid van eeninstelling dan zou de overheid de bevoegdheid moeten hebben om inte grijpen. Ik heb toegezegd daar in een aparte brief aan de Kamerop terug te komen en haar te laten weten welke mogelijkheden ik opdat punt zie. Ik zal in april, gelijktijdig


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK