Kweekvijver gezocht voor innovaties

Nieuws | de redactie
26 november 2010 | Publiek Private Samenwerkingen kennen in het onderzoek een rendement van gemiddeld een factor 4: elke geïnvesteerde euro levert na ongeveer 10 jaar minimaal 4 euro aan waarde op. Colja Laane, directeur Netherlands Genomics Initiative, wil daarop voortbouwen en een kweekvijver voor nieuwe vormen opzetten.

Top 5 en Regeerakkoord

Het versterken van de economische concurrentiepositie vanNederland ten opzichte van Europa en de rest van de wereld vormt deessentie van de economische paragraaf in het nieuwe Regeerakkoord.De ambitie om te horen bij de top vijf van mondialekenniseconomieën blijft overeind. De life sciences zijn een van deeconomische topgebieden in het Regeerakkoord. Innovatie enondernemerschap vormen in het Regeerakkoord de sleutel om deconcurrentiekracht te vergroten.

Nadrukkelijk wil de overheid de samenwerking stimuleren tussenbedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid zelf. PubliekPrivate Samenwerkingen (PPS-en) hebben zich in het recente verledenbewezen als de ideale samenwerkingsvormen om de ambities van hetkabinet te verwezenlijken.


Continuiteit

Voor een succesvol innovatiebeleid is continuïteit van het grootstebelang. De ontwikkeltijd van nieuwe medicijnen of betere gewassenis vaak langer dan tien jaar. Wij hebben een overheid nodig diezich houdt aan de eigen lange termijn-ambities. Samen met hetvoortbouwen op sterkten en het stimuleren van Nederland als éénbioregio zijn dit de aanbevelingen uit het boek ‘Partners in thePolder.’


Publiek-Private Samenwerkingen (PPS-en) zijn een van debelangrijkste instrumenten binnen de Nederlandse kenniseconomie omslimme ontdekkingen aan universiteiten snel te vertalen naartoepassingen die voldoen aan de wetten van de markt. Overheid enbedrijfsleven investeren jaarlijks ruim 1 miljard euro (10% vanalle R&D gelden in Nederland) in publiek-private samenwerkingenop voor Nederland strategische terreinen als life sciences,voeding, high tech-sytemen en nieuw materialen.

Het rendement op de investeringen verdwijnt echter als dezeonvoldoende voorspelbaar en gecoördineerd worden ingezet. Naastgoed opgeleide mensen, nieuwe producten en wetenschappelijkaanzien, leveren PPS-en een economisch en maatschappelijk rendementop van gemiddeld een factor 4: elke geïnvesteerde euro levert naongeveer 10 jaar minimaal 4 euro aan waarde op.

Deze waarde bestaat onder andere uit meer omzet bij participerendebedrijven, versnelling van innovatie bij bedrijven, spin-offs dieeen bepaalde waarde vertegenwoordigen en extra investeringen van departners. De hieronder geopperde kweekvijver biedt een structureleoplossing om focus en massa te creëren.

Verankering

V
oor een sterke kennissamenleving is eenlangdurige en toegewijde inspanning nodig van alle betrokkenpartijen, inclusief politiek en overheid. Dit stelt ook de EuropeseCommissie in de recent gepubliceerde strategie ‘Innovatie-Unie.’Wij pleiten er daarom voor dat PPS-en voor een periode van tweemaalvier jaar van voldoende middelen worden voorzien. Devervolgfinanciering na de eerste termijn is afhankelijk van eenpositieve uitkomst van een onafhankelijke evaluatie. Aan het eindevan de tweede periode van vier jaar moet de PPS verankerd zijn inde bestaande kennisinfrastructuur, zoals (top)instituten, bestaandeof nieuwe bedrijven en/of (inter)nationale netwerken, of andersworden ontmanteld.

Naast het verankeren moet er ook ruimte zijn voor het opzetten vannieuwe PPS-en op innovatiegebieden die voortbouwen op de sterktenvan Nederland. Met zo’n kweekvijver zijn continuïteit en commitmentmet behoud van flexibiliteit van alle partners gegarandeerd enplukt Nederland ook daadwerkelijk de vruchten van de gedaneinvesteringen. Het Netherlands Genomics Initiative (NGI) heeftinmiddels al tweemaal met succes een PPS verankerd in dekennisinfrastructuur.

Synergie

Verder zien wij mogelijkhedenvoor rationalisatie van de processen. Inmiddels is er door NGI enandere PPS-consortia zeer veel kennis opgedaan over het zoefficiënt mogelijk opzetten en organiseren van een PPS. Door dezekennis op één plek te bundelen voorkomen we dat iedereen telkensopnieuw het wiel moet uitvinden waar het bijvoorbeeld intellectueeleigendom of valorisatie betreft.

In onze visie kan het beste één organisatie als kweekvijverfungeren voor het opzetten van nieuwe publiek-privatesamenwerkingen volgens een vast stramien. Te denken valtbijvoorbeeld aan een samenwerking tussen het ministerie vanEconomische Zaken, Landbouw en Innovatie en NWO. Ditkweekvijvermodel geeft een heldere structuur om de slagkracht vande Nederlandse kenniseconomie op een zeer efficiënte enresultaatgerichte wijze te versterken.

 

Dr. Colja Laane,directeur Netherlands GenomicsInitiative


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK