Leerstoel ‘etnisch ondernemen’ van start

Nieuws | de redactie
17 november 2010 | Ewald Engelen bekleedt de bijzondere UvA-leerstoel Etnisch Ondernemerschap, een initiatief van VNO-NCW en de ministeries van EL&I en OCW. Hij stelt dat Nederland zich de "luxe van dichte grenzen" niet kan veroorloven. Ons land moet zich juist inzetten om migranten aan het werk te krijgen.

In zijn oratie beschrijft Engelen het groeiende succes vanetnisch ondernemerschap in Nederland. Waren migranten in de jarennegentig nog oververtegenwoordigd in horeca en middenstand, in de21ste eeuw begint het etnisch ondernemerschap steeds meer op hetondernemerschap van autochtonen te lijken met een bovengemiddeldegroei in de zakelijke dienstverlening.

Nederland moet zich inzetten om migranten aan het werk tekrijgen en via slimme arbeidsmigratie de meest ambitieuze migrantenmoet proberen te boeien en te binden. Dat vereist slimmeexperimenten met arbeidsmigratie, speciale poorten voorondernemers, en een ontkoppeling van verzorgingsstaat enarbeidsmarkt om migranten zich onder voorwaarden te laten’inverdienen’ in het Nederlandse staatsburgerschap.

Het doel van de bijzondere leerstoel is, naast onderzoek naar deontwikkeling van het zelfstandig ondernemerschap van immigrantenvan de eerste en tweede generatie, academisch onderwijs hierover enhet geven adviezen en aanbevelingen die zelfstandig ondernemerschapvan immigranten bevorderen en verbeteren. Eén op de achtondernemers is van niet-Nederlandse origine.

Voorafgaand aan de redevoering van professor Engelen zei VNO-NCWvoorzitter Bernard Wientjes dat Nederland een historischimmigratieland is met een imago van tolerantie, multiculturalismeen vrijheidsstreven, waarbinnen talloze immigranten hun weg vonden.Het is volgens hem zaak om te focussen op de voordelen en de kansendie de diversiteit in etnisch ondernemerschap biedt voor de groeivan de Nederlandse economie en werkgelegenheid.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK