Mondiale brain race

Nieuws | de redactie
9 november 2010 | "We moeten in Europa enorm investeren in kennis en skills. Juist hier, juist nu de bevolking hier gaat dalen is dat nodig. Alleen zo kunnen we onze welvaart op peil houden." Van der Touw reflecteert op The Great Brain Race van Wildavsky en de recensie van TU Delft topman Gert Jan Scheurwater over dit boek.

 


Tijdens de summit Meet the Future werpt Siemens’ topman Ab vander Touw onder de titel ‘Our Cities, Our Future. Megatrends:Urbanization and sustainable development’ een blik op detoekomst. In gesprekmet ScienceGuide kwamen alvast enkele thema’saan bod.

Van der Touw: “Het onlangs verschenen boek van Wildavsky over dewereldwijde Great Brain Race biedt veel stof tot reflectie. De recensie van de heer Scheurwater eveneens.Begin eerst eens met het begrip waar het in het WO om gaat, degrondgedachte van de universitas. Die strekte zich van hetbegin dus uit over heel de gemeenschap, universeel gezien. Devroegste universiteiten droegen dat ook uit. Leiden trok mensen aanals Lipsius en Scaliger. Dat was helemaal in de geest van Erasmus,die zelf in heel Europa studeerde, rond trok en kennisdeelde.

De universiteit is eigenlijk pas de laatste twee, drie decenniaweer bij dat ideaal terecht gekomen. Tot 1960 was ook bij ons demobiliteit feitelijk nog behoorlijk beperkt. In de USA zijn er ooknu nog streken waar men voor het volgen van onderwijs niet veelverder gaat dan de universiteit in het stadje verderop in de eigenstaat. New York of Harvard kent men daar net als wij van detelevisie.

Echt massaal mobiel zijn we pas sinds ruim 20 jaar, doorgoedkoop vliegen, door globalisering en internet. De twintigers vannu zijn de eersten die niet anders weten dan dat je globaal beweegten communiceert, niet allen bij ons, maar ook in de BRIC-landen.Dit is een nieuw feit in de cultuur en de economie van heel dewereld. Kishore Mahbubani’s betoog heeft hier alles mee te maken.”

Enorm investeren in Europa

“Als bedrijf moeten we hierin voorop lopen. Onze thema’sdaarbij zijn energie, water, gezondheid, mobiliteit en veiligheid.Dat zijn allemaal zaken die in de sterk verstedelijkte wereld vannu schaars zijn geworden. Meer dan de helft van de wereldbevolkingwoont nu in steden, dat groeit alleen maar verder. Wij richten onzeR&D daarom op de grote problemen van urbane gebieden en deschaarste die daar heerst.

Daartoe werken we in zulke centra samen met de beste concentratiesvan kennis in die terreinen. In Chicago bijvoorbeeld bij degezondheidstechnologie en in Nederland bij de technieken die inhavens een dominante rol spelen in de logistiek met kenniscentraals de TU in Delft en TNO. Als je de kaart bekijkt van deconcentraties van ons bedrijf op het terrein van kennis enonderzoek, dan kijk je als het ware naar de optelsom van dehotspots van kennis en technologie in de wereld.

We moeten in Europa enorm gaan investeren in kennis en skills.Juist hier, juist nu de bevolking hier gaat dalen is dat nodig.Alleen zo kunnen we onze welvaart op peil houden. Het vorigekabinet heeft vanwege de crisis een korting aangebracht op TNO. Datwas dom. Alleen Spanje en Nederland hebben zoiets gedaan binnen deEU. Alle andere landen begrepen dat ze nu juist moesten investerenom hun kennisbasis overeind te houden en voor na de crisis moestenversterken.”

Colin Powell en Exzellenz

“Wildavsky wijst ook op het gevaar van academischprotectionisme. We zien in heel de wereld een soort vanhybridisering komen, waar geen isolationisme tegen bestand is. Ikheb eens horen zeggen dat Colin Powell daar het sterkste voorbeeldvan nu voor is. Hij komt uit Jamaica, groeit op in New York, wordtmilitair leider, geeft les, wordt politicus en inspirator vanonderwijsvernieuwingen en nog veel meer. Je ziet zulke mensen ookin de kunst en cultuur voorop lopen.

Duidelijk is dat overheden hier niet de werkelijkheid en haarontwikkeling moeten gaan zitten plannen. Het lukt bijvoorbeeld echtniet om kenniscentra, hun start en succes, te forceren. Poetin wildat wel, ik geloof daar niet in. Kenniscentra, die hotspotsontstaan organisch, soms bijna spontaan. Dat zag je in SiliconValley. Mensen en ruimdenkendheid moeten bij elkaar komen en dankan zoiets ineens komen. De analyse van Richard Florida met de drieT’s van talent, tolerantie en technologie klopt wat dat betreft. Jezag hoe de vloedgolf Europese talenten die vluchtten voor de Nazi’sin de USA op allerlei plaatsen terecht konden en die drie T’s eengrote impuls gaven.

Het Duitse Exzellenzinitiative is wat dat betreft een uitstekendvoorbeeld. Daar kiest de overheid voor een krachtige, faciliterenderol. Zij organiseert een positieve competitie waarin deinstellingen uitgedaagd worden hun onderscheid helder te maken.Echt goede mensen, hip volk en talent zal ik maar zeggen, gaan echtniet naar een plek waar van bovenaf opgelegd is dat dit een hotspotmoet zijn. Differentiatie moet je durven, dat is wat Wildavskyboeiend beschrijft. Voor Nederland betekent dat ook dat we hetverschil moeten durven te maken. Dat betekent bijvoorbeeld ook datwe bij de collegeldtarieven voor opleidingen met grootmaatschappelijk belang verscheidenheid moeten aandurven.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK