PVV betreurt afspraak regeerakkoord HO

Nieuws | de redactie
29 november 2010 | In het Kamerdebat over Hoger Onderwijs heeft gedoogpartij PVV aangegeven dat zij de studiefinanciering in haar bestaande opzet ongemoeid wil laten. Ook andere partijen worstelen met de langstudeerboete, maar Halbe Zijlstra (OCW) wil hen best tegemoetkomen.

De PVV gaf in het debat aan te betreuren dat zij zich in deonderhandelingen over het regeer-/gedoogakkoord heeft laten brengentot een invoering van het leenstelsel voor de masterfase. Dat washet enige grotere SF-punt dat de VVD wist door te zetten in deafspraken met CDA en PVV.

Akelig dilemma

De verdere uitwerking van de afspraken is voor de PVV blijkbaareen tegenvaller. Zij wil de SF handhaven, maar ziet nu, datingrepen als de ‘langstudeerboete’ ook direct negatief doorwerkenin het SF-stelsel. De PVV staat nu voor een akelig dilemma: bij wiehoort zij?

Zijn dat toch vooral Henk en Ingrid, dan moet zij de vastepopulistische koers kiezen, waarmee zij al eerder het debat in deKamer kon helpen bepalen. De nieuwe ‘linkse meerderheid’ oponderwijsterrein, onder aanvoering van SP’er Jasper van Dijk biedthier vele mogelijkheden om te scoren bij de volkse kiezer. Datbleek al bij de discussie over Inholland en de studentassessor in deCvB’s.

Of hoort de PVV toch meer bij de ‘tering naar de nering’ van VVDen CDA? Zij heeft in algemene zin wel getekend voor de €18 miljardbezuinigingen en voor de invulling in hoofdlijnen daarvan via definanciële passages in het gedoogakkoord. Maar de concretemaatregelen zijn primair toch een zaak van VVD enCDA. Hoe geduldig is zulk papier niet? Zijn er dan geenalternatieven te vinden door OCW voor zulke onaantrekkelijkebezuinigingen die de gewone man benadelen?

Worstelingen

Met die worsteling zaten ook andere partijen in het Kamerdebatover het HO-beleid. Staatssecretaris Zijlstra (OCW) was nietongenegen om de problemen van bèta-studenten met zware, langestudies, die van studenten met een handicap uit o.a. de Wajong endie van studenten met een grote bestuurlijke inzet in huninstelling en HO-breed nog eens goed te bezien en op te vangen inde langstudeerboete-ingreep. Maar dat moet de opbrengst van deingrepen niet aantasten.

Dit houdt in dat elke uitzonderingsbepaling zal moeten wordenvergezeld van een verhoging van de collegegelden die hetkabinet nu reeds voorstelt, bijvoorbeeld van €3000 naar €3300. Noglos daarvan merkte GL-Kamerlid Jesse Klaver op dat een optelsom vanuitzonderingen bij een maatregel als deze de onoverzichtelijkheiden bureaucratie alleen maar zou vergroten. Klaver gaf aan eenalternatieve dekking voor de C+1-regeling te hebbengevonden in de rijksbegroting, maar was nogdoende deze adequaat te laten doorrekenen. Wordtvervolgd.

Het alternatief van de HBO-raad -een instellingscollegegeld voor delangstudeerders- kan op weinig genade rekenen bij de bondgnoten indeze zaak. Sander Breur van de LSVB benut kleurrijke taal tegenoverScienceGuide: “Een ongelooflijke naaistreek, want vande HBO-raad mag een vertraagde student voortaan dus€7700 collegegeld betalen.” In universitaire kring klonkook onbegrip voor deze benadering, al was het maar omdat zohet gezamenlijk front tegen de bewindsman al snel uiteen zalbrokkelen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK