Toekomst Inholland in de waagschaal

Nieuws | de redactie
19 november 2010 | Inholland heeft het zeer moeilijk, maar moet niet wanhopen. In de financiële wereld wordt bijvoorbeeld met vertrouwen gekeken naar de toekomst van de hogeschool, want deze "is gezond." Het gerucht dat de HBO-raad zelfs zijn voorzitter, Doekle Terpstra, zou moeten afstaan om de reputatie van de hogeschool een positieve impuls te geven, wijst op een bestuurlijke vlucht naar voren.

Ervaren bestuurders van hogescholen schudden tegenoverScienceGuide meewarig het hoofd. Zij vragen zich ingemoede af of en hoe de Raad van Toezicht van Inholland nu nogmensen kan vinden die de huidige organisatie zouden willen leiden.De onzekerheidsmarges nemen toe, het perspectief op uitkomstverduistert. De Raad zou daarom wel eens tot een vlucht naar vorenkunnen besluiten, zo stelt men.

Ontvlechting?

Veel besproken optie is een ontvlechting van dehogeschool, samen met wisselende partners. Rond de Zuidas inAmsterdam zou met de VU een levensvatbare locatie opgezet kunnenworden. Die in Haarlem en Alkmaar zouden daar noodlijdend in opkunnen moeten gaan.

Moeilijker nog ligt het in het zuiden van de Randstad. De Haagse,Delftse en Rotterdamse units zijn op zichzelf niet levensvatbaar enkunnen geen organische partner voor een voortgezetteherkenbaarheid. Of de uitvoering van het rapport-Veerman spoediggenoeg komt om hier stevig richting aan te geven, wordtbetwijfeld.

Gezonde hogeschool

Vanuit de financiële wereld verneemt ScienceGuide minderwanhopige geluiden. Daar wordt door ervaren betrokkenenonderstreeptdat Inholland een gezonde HO-instelling is, die aleerder bewezen heeft tegenslagen krachtig op te kunnenvangen.

Een tijdelijke daling van de instroom vanwege slechte berichtgevingkan de instelling zeker aan. Onder Jos Elbers was ook al een sterkefinanciële buffer opgebouwd, waardoor een eerdere dip zonder veelproblemen overleefd kon worden.

Een gedelegeerd bestuurder?

Bestuurlijk zou een constructie met ontvlechting vande huidige hogeschool – en andere net zo goed – niet zonderbemoeienis en vertrouwen van OCW kunnen ontstaan. De Kamer neigt alnaar ferme taal en Jacobijnse ingrepen vol maakbaarheid. Intussenrijst daarbij een figuur op, die eerder al een door ministerDeetman van O&W werd ingeschakeld: de gedelegeerdbestuurder.

Deze functionaris bedacht DG hoger onderwijs Roel in ’t Veld om deruimte en de bevoegdheden te scheppen voor een intensief half jaarinterne herschikking van ‘Studiefinanciering’ in Groningen. Dedelegatie van bevoegdheden werd precies omschreven en deverantwoordingsplicht scherp geformuleerd. In ’t Veld kon wel zijneigen crisisteam, procedures en nieuwe contourenopzet’meenemen’.

Voordeel van deze aanpak is de tijdelijke delegatie in plaats vaneen structurele verwijdering van bestuurlijke bevoegdheden. Ook determijnstelling staat garant voor behoud ten principale van deacademische vrijheid en vrijheid van onderwijs. Een degelijkeopschorting zonder destructie van goede bestuursvormen kan OCW deweg wijzen naar concrete oplossingen. Het kan natuurlijk ook zijndat OCW iets dergelijks liever over laat aan de HBO-sector zelf endaarmee de weg vrij zou zijn voor een -tijdelijke?- rol van DoekleTerpstra als gedelegeerd bestuurder.   


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK