Topfunctie voor Van Vught in Europa

Nieuws | de redactie
22 november 2010 | Frans van Vught gaat de denktank leiden die voor president Barroso de toekomst van het Europees innovatiebeleid moet uitwerken. Oftewel een advies voor de concretisering van het meest cruciale thema voor diens EU2020 strategie.

Volgens de nieuwe politieke strategie van de EU is innovatie hetmeest cruciale onderwerp voor de toekomst van Europa. “Onzewelvaart zal in de komende jaren afhangen van de wijze waarop wekennis zullen weten om te zetten in nieuwe producten en diensten,”zegt opdrachtgever en Commissievoorzitter JoséManuel Barroso.

Van ‘bruin’ naar brains

Al eerder onderstreepte Barroso dit onderwerp in gesprek metScienceGuide: “We gaan van ‘bruine’ economie en techniek,van kolen en olie, naar een ‘brains’ economie. De economie vanEuropa transformeert zich naar het ‘Europa van de kennis’. Maar datis nog maar het begin. Niet alleen de economie, maar ook deinterpersonele relaties en de sociale samenhang in de samenlevingenvan onze landen worden ten diepste veranderd door de transformatievan ‘bruin’ naar ‘brains’. Zie hoe het internet doorwerkt in alleterreinen van het leven. Dat grijpt diep in, ver voorbij deconsumptie en productie en hun aspecten.”

“Kennis, innovatie en de gevolgen voor de sociale cohesie in Europazijn nu de kern van de ontwikkeling van onze samenwerking alsgeheel. Europa is daar onmisbaar geworden, naast de beleidsaanpaken strategie die de lidstaten nationaal ontwikkelen. Want kijk naarEuropa in de voorbije decennia en naar de Verenigde Staten, of kijknaar wat nu in Azië in opbouw is. Alleen als we als Europeselanden, onderwijs en onderzoek in Europa, als team optreden, pakkenwe de leiding weer op terreinen als kennis en innovatie.Geïntegreerd kunnen we weer leidend worden. Met elk voor zich, dusniet als team, zal dat niet meer lukken.”

Afstemming van grote budgetten straks mogelijk

Om deze visie nu concreet in te vullen -en in het lichtvan het feit dat Barroso nu een serie commissarissen moetaansturen met innovatie-aspecten in hun portefeuille- is eenspeciale ‘high level group’ ingesteld die moet nadenken overhoe innovatie in de EU kan worden gestimuleerd. Van Vught magdeze vanwege zijn al vaker door Barrosso gewaardeerde adviezen enondersteuning gaan trekken. 

De speciale groep, genaamd Synergies group, zal advies ontwikkelenover de toekomstige afstemming van de onderzoekfondsen(7e en 8e Kaderprogramma), deinnovatiefondsen (Competitiveness and Innovation Programme), deonderwijsmiddelen (nieuwe LifeLong learning programma) en deomvangrijke Structuurfondsen.

Grote financiële ruimte

De ‘Synergies group’ bestaat uit deskundigen uit alle genoemdevelden en telt 22 leden. Ondersteuning van de groep vindt plaatsvanuit diverse Directoraten-Generaal met een coördinerende taak bijDG Research. De ‘Synergies group’ wordt geacht een advies gereed tehebben voor de zomer van 2011 en dat te presenteren tijdens hetHongaarse EU-voorzitterschap.

Tot 2013 kent het Europees beleid nog gescheidenbeleidsterreinen, maar van Vught krijgt tot opdracht een visie teontwikkelen waarin deze veel meer met elkaar worden verbonden.”Zodoende ontstaat er op Europees niveau een zeer grote financiëleruimte voor onderzoek en innovatie”, zegt hijhierover. “Dat is goed nieuws voor een land als Nederland waarde investeringen, vanwege de bezuinigingen,  op deze terreinenjuist lijken te verdwijnen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK