Valt integriteit te leren?

Nieuws | de redactie
4 november 2010 | Integriteit is hot, trainingen op dit gebied zijn big business. Maar werken ze ook? Dat hebben VU-bestuurswetenschappers onderzocht. Gasthoofdredacteur Ab van der Touw herinnert zich Werner Siemens' uitspraak: "Für die kurze Gewinne verkauf ich die Zukunft nicht."

Het ontmoedigende antwoord van de VU-onderzoekers is te lezen inhet rapport Valt integriteit te leren? Laura Beck, Andrévan Montfort en Anneke Twijnstra hebben gemeenteambtenarengedurende langere tijd gevolgd en zijn tot de conclusie gekomen dathet effect van kortlopende trainingen op de integriteit gering is.Het valt de overheid aan te raden niet lichtzinnig geld uit tegeven aan eenmalige trainingen, maar zich te bezinnen op eenintegraal, langlopend integriteitsbeleid.

Ab van der Touw herkent de analysenogal. Hij wijst op de cultuur die binnen een organisatie -vanuniversiteit tot bedrijf- vaak over vele jaren ontwikkeld moetworden. De broers Siemens werden er oooit zelf mee geconfronteerden hun les werkt nog steeds door.

Verkoop de toekomst niet

Waarom is integriteit zo belangrijk voor een bedrijf ofinstelling en waarom zijn er zoveel cursusboeren op dat terrein?Van der Touw reageert op het VU onderzoek en benadrukt allereerstdat integriteit tot in de haarvaten van Siemens ligt opgesloten.”De meeste bedrijven leven veertig jaar. Dan sterven ze af. Onderandere oud-Shell-topman De Geus heeft dit fenomeen onderzocht. OokSiemens was in de begintijd van het bedrijf na een ongelukkigproject bijna hetzelfde lot beschoren, maar toen besloten degebroeders Siemens hun familiekapitaal terug te storten in defirma.

De oudste broer en oprichter Werner Siemens zei toen: ‘Fürdie kurze Gewinne verkauf ich die Zukunft nicht‘. Kortetermijnwinst speelt bij ons een ondergeschikte rol ten opzicht vande lange, duurzame termijn. Natuurlijk is er wel aandacht voorkorte termijnwinst, er moet in een bedrijf wel voldoendeliquiditeit zijn, maar deze staat in functie van de langeretermijn.”

Niet maar wat cursusjes

“Vandaar ook onze keuze een paar jaar terug om ons toe te leggenop sustainibility. ‘Nachhaltigkeit‘ zoals onsmoederbedrijf het noemt. Het gaat inderdaad niet om wat cursusjesmaar om een cultuur in je bedrijf of organisatie. Wij hebben alseerste bedrijf ter wereld onze bijdrage hieraan gegeven door deresultaten door een accountant te laten onderzoeken. Daaruit blijktdat wij 30% van onze omzet doen met producten die duurzaamheidondersteunen.

Wat wij kunnen vaststellen is dat de technologische oplossingendie wij in de markt zetten ruim 300 miljoen ton CO2 uitstootvoorkomen. Dat staat gelijk aan totale jaaruitstoot van New York,Tokyo, Parijs, Londen, Mumbai en Jakarta bij elkaar opgeteld. Endan vergeet ik nog drie steden. Indrukwekkend toch?”

Langs Slochteren

“Mensen die voor het snelle geld gaan houden het niet lang volbij ons, die zijn zo weer weg. Mensen komen bij ons om bij tedragen aan unieke technologische oplossingen, zoals bijvoorbeeldook de unieke compressiemethode voor het winnen van gas. We biedeneen uitdaging. Als je dan langs het veld in Slochteren rijdt,vertel je je kinderen ‘kijk daar heb ik aan bijgedragen’.

Zo’n cultuur werkt natuurlijk niet als je werknemersonderbetaalt, wij ontkomen niet aan de piramide van Maslov, maarwij verschillen van het Angelsaksische model: shareholdervalue speelt bij ons een zeer ondergeschikte rol. ‘Für diekurze Gewinne verkauf ich die Zukunft nicht.’ “


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK