Wie volgt Terpstra op?

Nieuws | de redactie
22 november 2010 | De HBO-raad krijgt voor het eerst een vrouw als voorzitter. vice-voorzitter Geri Bonhof (HU) volgt Doekle Terpstra nu formeel op. Maar wat betekent dat en wat zijn de consequenties voor Terpstra zelf? Komt vandaag al helderheid over de opvolging? Wat waren de overwegingen van het koepelbestuur om zijn voorzitter zo onverhoeds te laten vertrekken?


Bonhof is nu vice-voorzitter en zal derhalve de vervanging vanTerpstra [lees hier over zijn vertrek naar Inholland en deachtergronden van die stap] ‘in deeltijd’ moeten doen, samenmet haar rol bij de grote HU. Aangezien deze in de recenteHO-keuzegids niet erg hoog scoorde -ongeveer even laag alsInholland- is er binnen haar hogeschool genoeg te doen. Gelukkig isBonhof een stevige bestuurder en als voormalig lid van deOnderwijsraad ook geverseerd in het beleidsdebat over kwaliteit enprofiel van het HBO.

Het vertrek van Terpstra is ook voor zijn collegabestuursleden vande HBO-raad als een verrassing gekomen. Hij is -alsechte schaatsliefhebber- Inholland als drenkelingin een wak tegemoet gesneld en daarvoor spreekt het bestuurwel begrip uit. “Daarbij heeft het bestuur zich mede latenleiden door de ontwikkelingen, de vele negatieve publiciteit en derepercussies hiervan voor de beeldvorming van de gehele branche,”schrijft het bestuur in een brief aan alle CvB’s van hetHBO. 

Zwaargewicht gezocht

Het bestuur van de HBO-raad zal snel een definitieve opvolger voorTerpstra willen vinden, ook al om te verhinderen dat in de huidigesituatie de koepel lange tijd zonder een fulltime, ‘zwaar’boegbeeld zit. In de brief aan de CvB’s van het HBO wordtdaarom gemeld, dat men overweegt “op korte termijn een externevoorzitter te benoemen voor een beperkte periode van maximaaléén jaar.” Tegelijk wil men de komende maanden de procedurestarten om een definitieve voorzitter van de koepel tevinden. 

Dat men nu al direct een zwaargewicht -en ook ook over enigetijd- nodig zal hebben, spreekt bijna voor zich. Er speeltnogal veel: het nieuwe kabinet, de onzekere politiekeomstandigheden in Den Haag, de dreigende bezuinigingen en de forsedruk op het kwaliteitsimago van het HBO als geheel. Het is nietzonder reden dat men de repercussies van de vele negatievepubliciteit voor het geheel van de HBO-branche onderstreept.

Zelf in charge

De nauwelijks meer ingehouden woede van de collegeleden van dehogescholen over de impact van het gedoe bij de collega’s vanInholland is alom te horen. Het is voor de koepel van dezebesturen daarom cruciaal de komende periode zowel ten aanzienvan ‘Veerman’, als ten aanzien van het herstel van het imago en hetbestuurlijk respect voor het HBO vooral zelf in chargezijn.

Het is daarom niet ondenkbaar dat men op niet al te lange termijneen snelle rochade in eigen kring zal willen plegen. Van dezittende bestuursleden van de HBO-raad is in elk gevalHAN-voorzitter Ron Bormans de meest passende persoon bij dehiervoor genoemde factoren. [Lees hier het profiel vanBormans] Als oud-lid van de commissie Veerman heeft hij eengezag op het cruciale thema van profilering en differentiatie datzijn branche duidelijk overstijgt.

Eventueel zou men ook Fontys-voorman Wintels kunnen vragen. Dezeheeft immers kenbaar gemaakt wel weg te willen ombijvoorbeeld voorzitter te worden van het CDA. Onhelder is of dezekandidatuur bij die partij voldoende voedingsbodem of draagvlakkent.

Dun ijs

Voor Terpstra zelf heeft een vertrek bij de HBO-raad ookwel enige gevolgen. De vraag is gewettigd of hij bijvoorbeeld zijnbijbanen kan handhaven nu hij alle energie en focus zal moetenrichten op het sauveren van Inholland. Hij zal dan deze winterbijvoorbeeld niet gedurig langs de ijsbanen van Inzell, Calgary ofHeerenveen kunnen verblijven, in zijn rol van praeses van de KNSB.Ook het lobbyen voor de aanleg van een ijsbaan in Rotterdam-Zuidzal wat minder aandacht kunnen krijgen nu aan diezelfde Maasoevereen hogeschool eerst uit kolkend water gered moetworden. 

Begin dit jaar miste Terpstra -tot ergernisvan HBO-bobo’s- al de kans om actief invloed uit teoefenen op de gebeurtenissen rond de val van het kabinet. Vanwegehet schaatsen moest hij in Vancouver op de olympische tribune actede présence geven, terwijl Nederland politiek in een wak reed.Naast de schaatsbond heeft Terpsta ook nog commissariaten bij grotebedrijven als Aegon en Unilever. Ook deze konden voor Inholland inde huidige situatie op termijn een obstakel vormen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK