Wijffels: Echt haast maken

Nieuws | de redactie
1 november 2010 | Innovatief ondernemerschap is de sleutel tot duurzaamheid, stelt Herman Wijffels, UU-hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering. "Er zijn al mooie voorbeelden voorhanden, maar het kan nog veel meer en beter. De urgentie is hoog. Bovendien biedt de ontwikkeling van een biobased economy aanzienlijke mogelijkheden voor synergie."

“De twee grootste sectoren in de Nederlandse industrie, dechemie en de agro-voedingsindustrie, zijn toe aan eentransformatieve sprong naar een echt duurzame manier van werken.Innovatie en echt ondernemerschap zijn daarbij essentieel. Dezeambitie en visie worden gedeeld door beide sectoren. De kennis entechnologie om op die basis tot rendabele business cases te komenzijn beschikbaar, evenals het noodzakelijke ondernemerschap. Erzijn al mooie voorbeelden voorhanden, maar het kan nog veel meer enbeter.”

De urgentie hieran noemde Wijffels hoog tijdens deInnovatieconferentie van de Netherlands Academy of Technology andInnovation (AcTI) op 28 oktober in Den Haag. “Bovendien biedt deontwikkeling van een biobased economy aanzienlijke mogelijkhedenvoor synergie tussen beide sectoren. De uitdaging is ons zo teorganiseren dat ondernemers de kansen die in deze transformatiebesloten liggen kunnen pakken.”

Ketenoverschrijdend werken

AcTI noemt als uitgangspunten hiervoor:  ketenoverschrijdendsamenwerken, technologische innovatie en echt ondernemerschapessentieel zijn om een duurzame toekomst binnen bereik te brengen.Wijffels stelde: “Wij zijn ons er allen van bewust dat als we zodoorgaan onze bronnen binnenkort zijn uitgeput. Er is dus maar ééntoekomst, en die is duurzaam. Bovendien moeten we echt haastmaken.”

Freek Rijna, voorzitter Federatie Nederlandse LevensmiddelenIndustrie en lid raad van Bestuur FrieslandCampina  brachtnaar voren dat zijn sector als ambitie heeft geformuleerd om in2015 de koppositie in Europa te hebben veroverd. “Nederland moet deleiding nemen in de verduurzaming van de agro-food keten. We kunnenhet slimmer aanpakken, waarbij totale systeeminnovatie noodzakelijken keten overschrijdend samenwerken met andere sectoren,kennisinstellingen, NGO’s, consumenten en overheden essentieelis.” 

R&D intensiteit 50% omhoog

Rijna gaf aan dat elke schakel in de keten een bijdragekan en moet leveren aan de gezamenlijke doelstelling en ambitie.Hij kondigde de oprichting van een regiegroep ‘Food enInnovatie’ aan. De ambitie is om de R&D intensiteit van desector tot 2028 te laten toenemen met 50%. “Het gaat om te lerenproduceren zonder milieuschade en zonder afval. Dat is alleenmogelijk als je dat plaatst binnen het totale kader van hetecosysteem,” aldus Colette Alma, directeur van de Verenigingvan de Nederlandse Chemische Industrie VNCI. 

Een ander mooi voorbeeld hiervan is BioMCN. Dat bedrijf produceertbiomethanol, een 2e generatie biobrandstof uit ruweglycerine, een bijproduct van de biodiesel productie. Maar dedirectie daarvan meldde ook: “Helaas blijkt dat deoverheidsmaatregelen ter stimulering van 2de generatiebiobrandstoffen weinig effect genereren en er zelfs meer stimulansis voor het gebruik van traditionele fossiele brandstoffen. Onsvoordeel is hiermee weg.” AcTI neemt dit op en zal de overheiduitdagen op een consistent beleid voor een lange tijdshorizon.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK