Europees onderzoek naar HBO-onderzoek

Nieuws | de redactie
17 december 2010 | Praktijkgericht onderzoek is in heel Europa een steeds wezenlijker taak van de hogescholen en andere vormen van 'universities of applied sciences'. Finland, Nederland, Duitsland, Portugal en verschillende andere EU-staten pakken dit thema nu samen op en willen in de zomer van 2011 resultaten tonen. Kernvraag; hoe kunnen HO-instellingen op dit terrein slimmer, sneller en beter van elkaar leren?

Voor veelEuropese hogescholen is de ontwikkeling van hun praktijkgerichtonderzoek een centraal thema. Zij houden zich bezig met vragen overhet verbeteren van de kwaliteit, het verwerken vanonderzoeksresultaten in het onderwijscurriculum, het ontwikkelenvan de onderzoeksvaardigheden van docenten en studenten en hetvormen van (regionale en interregionale) netwerken met het mkb enpublieke organisaties.

Goede indicatoren gezocht

Om van elkaar te kunnen leren en gezamenlijk te werken aan deontwikkeling van de onderzoeksfunctie zijn tien Europesebrancheorganisaties van Universities of Applied Sciences gestartmet het zogenaamde EDUPROF project. De deelnemendebrancheorganisaties komen uit Estland, Litouwen, Finland,Denemarken, Ierland, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk,Portugal en Zwitserland.

 

Eén onderdeel van dit projectis het subproject dat gericht is op het ontwikkelen en testen vanindicatoren van praktijkgericht onderzoek. Goede indicatoren zijnimmers belangrijk in het kader van kwaliteitszorg en voorprofilering en stellen hogescholen in staat om te benchmarken envan elkaar te leren.

 

Uit de missie van hetEuropese HBO-netwerk UASNET blijkt de visie van Europesehogescholen op onderzoek: kwaliteit wordt primair bepaald doorhet uiteindelijk effect op de beroepspraktijk, de samenleving,het onderwijs en de kennisontwikkeling binnen een onderzoeksdomein.Anders dan bij fundamenteel onderzoek staat de vraag vanstakeholders centraal.

Catalunya kijktmee
 

In dit subproject wordtgekeken naar manieren om deze vorm van onderzoek in beeld tebrengen. Met welke indicator kun je bijvoorbeeld “meten” inhoeverre een hogeschool in onderzoeksprojecten samenwerkt met hetmkb? Hoe breng je in beeld wat het onderzoek op hogescholenoplevert en in hoeverre dat relevant is voor publieke organisaties?En hoe laat je zien wat het verband is tussen onderzoek enonderwijs op hogescholen? Het doel is om te komen tot een beperktelijst van indicatoren die in heel Europa bruikbaar zijn.

De EDUPROF partners hebben Frans van Vughtgevraagd de Europese hogescholen hierbij tebegeleiden. Deelnemers zijn mensen van veertienhogescholen uit diverse Europese landen. Behalve de partners uithet EDUPROF project heeft ook Vlaanderen een vertegenwoordigerafgevaardigd. De Catalaanse ‘HBO-raad’ geeft aan dathij het project eveneens nauwgezet wil volgen.

Het subproject moet in de zomer van 2011 zijnafgerond. Voor meer informatie kunt u terecht bij AlexanderScholtes, coördinator van het subproject: scholtes@hbo-raad.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK