Jean Monnet Leienaar

Nieuws | de redactie
8 december 2010 | Een conferentie, publieke debatten, honours classes en master classes. Leiden, Clingendael en de Haagse Hogeschool gaan samen de Europese integratie uitdiepen in het Jean Monnet Centre of Excellence.

Niet alleen voor Eurofielen

Met de inwerkingtreding van het Verdrag vanLissabon in 2009, zijn veel veranderingen ingetreden voor de EU,maar ook voor Nederland als lidstaat en haar burgers.Door diverse activiteiten wil het Jean Monnet Centrede kennis over Europa vergroten en een dialoog starten over het waten waarom van de Europese Unie.

Het centrum bestaat uit Europa-onderzoekers uit verschillendeLeidse faculteiten, Instituut Clingendael en de Haagse Hogeschool.De academische coördinatie van het Centre of Excellence is inhanden van Bernard Steunenberg, hoogleraar bestuurskunde en houdervan de Jean Monnet Ad Personam Chair in EuropeanPolitics. 

Coördinator Bernard Steunenberg benadrukt dat je geen Eurofielhoeft te zijn om deel te nemen. “Bij nieuwe Europese initiatievenmoet je de vraag stellen: Is dit wel nodig? Waarom moet het? Kanhet anders?” De geplande activiteiten zullen voornamelijkplaatsvinden op de Campus Den Haag van de Leidse universiteit. Deeerste zijn een conferentie voor Europa-onderzoekers uit deregio Den Haag/Leiden in januari 2011 en een publieksdebat onder detitel Europe hits home in maart. Bovendienkomen er twee Honours Classes, twee Master Classes en wordt er eenwebsite opgezet ter ondersteuning van eenEU-onderzoeksnetwerk.

“Het is niet zo dat je per se ‘pro-Europa’ moet zijn om eronderzoek naar te kunnen doen. Doorsamenwerking tussen verschillende onderzoekers kun je juistbeter analyseren wat de voor- en tegens van nieuwe initiatieven tenaanzien van Europese samenwerking zijn,” zegt Steunenberg ineen toelichting tegen ScienceGuide.

Jean Monnet

Jean Monnet (1888-1979) was een Franse zakenman enpoliticus. al in de Eerste wereldoorlog behoorde hij tot de slimstemensen uit het bedrijfsleven die de Franse economie overeindhielpen blijven door zijn internationale netwerk en inzicht. ditkreeg hij doordat hij door zijn vader was voorbestemd hungerenommeerde familiebedrijf in de productie en verkoop van cognacwereldwijd uit te bouwen.

In de Tweede Wereldoorlog behoorde hij tot de adviseurs van deAmerikaanse regering voor de herbouw van het verwoeste Europa.Zo werd hij een van de grondleggers van de EU. Het JeanMonnet-programma van de EU ondersteunt de aandacht voor de Europese integratie in hethoger onderwijs en verleent steun aan instellingen enverenigingen die Europees actief zijn op het gebied van onderwijsen opleiding. Die steun kan betrekking hebben op leerstoelen,onderwijsmodules, netwerken en centres ofexcellence. Ook de Rijksuniversiteit Groningenkent een Jean Monnet Centre of Excellence.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK