Oplossingen werkdruk onderzocht

Nieuws | de redactie
17 december 2010 | Werkdruk is binnen het HO een belangrijk en vaak ook controversieel thema. Naast de initiatieven die apart op faculteiten worden genomen om deze te beperken, heeft de HU samen met Hanzehogeschool opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een instrument dat oplossingsrichtingen in beeld brengen moet, als hulpmiddel binnen HO-teams. April 2011 komen uitkomsten naar buiten.

Werkdruk is binnen het HO een belangrijk en ook vaakcontroversieel thema. Naast de initiatieven die apart opfaculteiten worden genomen om deze te beperken, heeft deHU samen met Hanzehogeschool opdracht gegeven voor de ontwikkelingvan een instrument om werkdruk verder in kaart te brengen. Tevensmoet dit oplossingsrichtingen in beeld brengen, zodathet binnen HO-teams als hulpmiddel kan worden ingezet.

Hoge score

Uit het meest recente werkbelevingsonderzoek (2009) bleek dat dewerkstress – gemeten in ervaren uitputting encynisme – licht is toegenomen binnen de HU. Oorzaak lijktte liggen in een aanhoudend hoge score op de werkstressoren’werkdruk’, ’emotionele belasting’ en ‘verstoring van de werk-thuisbalans’.

Werkdruk is binnen het WO en HBO een aandachtspunt,dat al langer en in vele omstandigheden op de agendakomt. Uit vergelijkingen met andere sectoren blijkt dat descore in het HO op terrein hoog is.

Onder leiding van Ben Fruytier, lector Organisatieconfiguraties enArbeidsrelaties, ontwikkelen docenten van de opleiding Personeel& Arbeid van HU en een facultair P&O-adviseur eenwerkdrukinstrument in samenwerking met onderzoekers uit dehogeschool in Groningen.

Met dit WEHBO-instrument worden stressrisico’s geanalyseerd enwordt een aanzet gegeven tot het indammen hiervan. Het instrument(een vragenlijst) wordt ontwikkeld en getoetst in pilots bij tweefaculteiten van beide instellingen.

Breed beeld uit allerlei faculteiten

Bij HU zijn dit de faculteiten Educatie (Seminarium vanOrthopedagogiek) en Natuur en Techniek (Life Sciences &Chemistry). Binnen Hanzehogeschool Groningen zal met pilots inàndere faculteiten worden gewerkt om een zo breed mogelijk beeld tekrijgen.

Binnen elke pilotgroep wordt in vier teams gewerkt: docenten,studiecoördinatoren, management en ondersteunend personeel. Voor delaatste wordt apart gekeken naar beleidsmatige en uitvoerendeondersteunende functies. Resultaat is een aparte vragenlijst voorelke groep.

Medewerkers brengen in kleine groepen aan de hand van eengedetailleerde vragenlijst zelf hun eigen werksituatie in beeld enbenoemen de specifieke risicofactoren voorwerkstress/overbelasting. In de groepsbijeenkomsten komen mogelijkeoplossingen naar voren die de begeleider na afloop verwerkt in eenadvies. De resultaten worden  rond april 2011verwacht.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK