Scholarship als stufi vervalt

Nieuws | de redactie
1 december 2010 | Anne Wil Lucas (VVD) wil dat het bedrijfsleven scholarships beschikbaar stelt aan masterstudenten. Staatssecretaris Halbe Zijlstra gaf tijdens de OCW begrotingsbehandeling aan het voorstel ter harte te nemen. ‘Nu er een sociaal leenstelsel komt voor de masterfase, wordt het aantrekkelijk voor studenten een ‘sponsor’ te zoeken.’

De nieuwe onderwijswoordvoerder van de VVD, Anne Wil Lucas, lietal vroeg na haar aanstelling weten partijen bij elkaar te gaanbrengen om het thema scholarships op de agenda te zetten. Nu destudiefinanciering in de masterfase op de tocht staat, ziet zijhier een gat in de markt. Lucas wil dat bedrijven, fondsenmaar ook bijvoorbeeld universiteiten een bedrag beschikbaar stellenvoor een student om zijn masteropleiding van te betalen.

Scholarship voor studiebeurs

Lucas: ‘Door het stelsel van Studiefinanciering warenscholarships in Nederland niet aan de orde: de Nederlandse staatgaf eigenlijk iedereen een scholarship (studiebeurs). Nu er eensociaal leenstelsel komt voor de masterfase van de studie, wordthet aantrekkelijk voor studenten om voor die master een ‘sponsor’te zoeken. Het kan gaan om alleen het collegegeld, maarbijvoorbeeld ook om zowel collegegeld als een uitwonende beurs. Deaanbieder van de scholarships kiest zelf welke studenten inaanmerking komen en welke studenten de beurs ontvangen.’

‘Het systeem van scholarships nodigt het bedrijfsleven uit zichte verdiepen in het onderwijsaanbod: aan welke masters willen zijbijvoorbeeld wel een scholarship koppelen en aan welke niet? Als ervoor een bepaalde opleiding veel scholarships beschikbaar wordengesteld, zegt dit dus iets over de kwaliteit van de opleiding en devraag in de markt naar afgestudeerden in die richting. Scholarshipskunnen ook helpen bij het binden van studenten aan een bedrijf. Hetkan ook zo zijn dat studenten na hun bachelor eerst een aantaljaren gaan werken en dat dit bedrijf vervolgens later hunmasteropleiding betaald.’

Eerst de Klas als voorbeeld

Volgens Lucas heeft een eerste belronde met partijen alsVNO-NCW, MKB-Nederland, ISO en met mensen uit het bedrijfslevenpositieve reacties opgeleverd. Het is zaak om een markt te creërenwaarop vraag en aanbod bij elkaar gebracht moeten worden. Bedrijvenmoeten worden gevraagd of zij scholarships beschikbaar willenstellen en studenten moeten worden gewezen de mogelijkheden. Bijhet enthousiasmeren van bedrijven ziet Lucas een taak voor VNO-NCWen MKB-Nederland.

De rol van de overheid is het stimuleren en bij elkaar brengenvan studenten, bedrijven en instellingen, meent Lucas. Destaatssecretaris is niet gevraagd een wet te maken of eenbeleidsstuk te produceren, maar wel om de partijen bij elkaar tebrengen. Hierbij denkt de VVD aan de rol die OCW ook speelt in deprogramma’s van Sirius en ook  Eerst de Klas, waarbij afgestudeerde masterstudenten hunlerarenbevoegdheid halen, 3 dagen per week voor de klas staan en 1dag per week in bedrijfsleven werken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK