Studeren jongens slechter dan meisjes?

Nieuws | de redactie
6 december 2010 | Jongens zijn een probleem aan het worden. Hun uitval en motivatie zijn in HBO en WO onder de maat en niet alleen in Nederland. Maar is dat wel zo? En zo ja, was dat misschien al veel langer het geval? Gerda Geerdink (onderzoeker bij de HAN) is hier ingedoken en komt met opvallende conclusies.

De wetgeving gericht op hogere efficiëntie en betere prestatiesin het HO heeft te maken met beheersing van de kosten en demassale deelname aan het HO. Nederland wil zich profileren alskennisland en heeft hoge ambities wat betreft aantallen en niveauvan hoger opgeleiden. Een laag studierendement past niet bij hetdoel te gaan behoren tot de top vijf van de meest concurrerendeeconomieën met kennis als belangrijkste product. We willenmeer hoger opgeleiden en slimmere hoger opgeleiden.

Het is juist de grote nadruk op output en rendement die nu ook inhet hoger onderwijs zichtbaar maakt dat het relatief vaakmannelijke studenten zijn die langer over de studie doen en vakeruitstromen zonder dat ze een diploma halen. In de discussiehierover wordt dan ook -bij tekortschietende leerprestaties ofstudierendementen- steeds vaker vermeld dat vooral jongens ofmannelijke studenten het slechter doen. Als er winst geboekt moetworden, kan dat misschien wel het beste door uit te gaan van desekseverschillen in rendement en studieresultaten.

Mannen blijken minder intrinsiek gemotiveerd te zijn voor hunstudie en meer afhankelijk van externe prikkels. Ook blijken zijminder dan vrouwen bewust de studies te volgen omwille van hetdoel, de professie die zij nastreven. De gerichtheid op curriculumen professie is daardoor minder sterk en geconcentreerd. Dit typeanalyses en gegevens was al eerder in genoteerd, maar kreeg mindernadruk, omdat de noodzaak tot rendementsbewaking minder relevantwas.

U leest de uitvoerige analyse van Gerda Geerdink hier. Daarin komen onder meer aan de orde:

  • de rendementscijfers van vrouwen en mannen binnen hetNederlandse onderwijs,
  • de rendementen van de verschillende opleidingen binnen deHAN,
  • mogelijke verklaring van lage rendementen (bijvoorbeeldrelatief veel uitval door verkeerde studiekeuzes)
  • een verklaringsmodel voor studieresultaten en studierendement,waarbij zowel studentfactoren en curriculumfactoren een rolspelen
  • sekseverschillen in studentfactoren, zoals motivatiebron
  • sekseverschillen in curriculumfactoren, zoals de inhoud van hetcurriculum en de didactische werkwijze

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK