Universiteiten vrezen banenverlies

Nieuws | de redactie
10 december 2010 | Het hoger onderwijs vreest duizenden banen van docenten en hoogleraren kwijt te raken. Dat zou het gevolg kunnen zijn van de doorvoering van de 'langstudeerboete' op de instellingen, die bedoeld is om studenten vlotter hun diploma te doen halen. "Dit is nergens nog vertoond zo'n bezuiniging," fulmineert VSNU-voorman Noorda.

In het VSNU Café gingen de zeeën hoog. Vanuit de universiteitenwerden in soms zeer scherpe bewoordingen feiten en cijfers aan deKamerleden voorgehouden over de effecten van de 370 miljoen kortingdie HBO en WO boven het hoofd hangt. Wel werd duidelijk dat ook devoorstanders van zo’n korting nu inzien dat deze te ruw en generiekis om het beoogde effect te bereiken. Voor de bèta-student gloortbijvoorbeeld enige hoop, zo liet Anne-Wil Lucas van de VVDmerken.

Eerstejaars de klos

Sijbolt Noorda hield een bijna emotioneel betoog over wat hij zietopdoemen voor het hoger onderwijs. Hij vreest voor het verlies vanbanen voor zo’n 2500 hoogleraren en onderzoekers en 4000docenten tussen nu en 2012. Want de korting van €3000 perlangstudeerder is niet ‘weg te halen’ bij deze student zelf, maarmoet uit het geheel van het budget van de instelling komen. “Deeerstejaars student die bij ons binnenkomt die is de klos, niet destudent die lang ingeschreven staat en feitelijk weinig onderwijsmeer krijgt. Want wij moeten mensen op straat gaan zettenwaardoor wij de nieuwe studenten minder docenten, minderbegeleiding en minder kwaliteit kunnen bieden. Dit kan toch niet debedoeling zijn?”

Vanuit de VU werd nog een extra pijnlijk aspect onderstreept. “Alswij bijvoorbeeld van de UM een derdejaarsstudent krijgen dieoverstapt zijn wij verplicht die in te schrijven. Wij krijgen daargeen bekostiging voor. Maar die student kost onsvanwege vertraging bij zijn overstap vervolgens wel binnen dekortste keren iets van €6000, maar de UM krijgt de financieringvoor zijn inschrijving.”

De vraag kwam in het VSNU Café debat dan ook op tafel wat nu dewerkelijke betekenis is van de ‘boete’ à €3000 voor deinstellingen. Men stelde vast dat de bezuiniging ook dandoorgaat als er geen student meer te lang over haar studie doet.Een grote extra inspanning om het studiesucces binnen de voorzientermijnen een impuls te geven, loont zo voor HBO en WO niet. Bitterzei een VU-bestuurder: “Het komt er op neer dat de laatstelangstudeerder ons €370 miljoen kost, want ook als we hen allemaalweten op te vangen en vlot te laten te studeren, gaat dezebezuiniging door.”  

Bèta’s helpen

De aanwezige Kamerleden lieten merken dat deze zaak hen allerminstin de kouwe kleren gaat zitten. De VVD erkende zelfs dat men delangstudeerboete heel wat minder ziet zitten dan het leenstelsel inde masterfase. “Dit levert bovendien veel minder op om teherinvesteren in HO-kwaliteit dan een echt leenstelsel, zoals wijdat wilden,” zei Anne-Wil Lucas. Zij wil wat er beschikbaar komtaan middelen via de bezuiniging wel terugploegen naar het HO, metname naar initiatieven als het Sirius-programma.

Ook voor de bèta-studenten blijkt veel begrip en animo om binnen deingreep een beter maatwerk te bieden. De Kamerleden benadrukten dathet onzinnig zou zijn om eerst via bijvoorbeeld het PBT grootsucces te boeken bij de promotie van de bètatechnische studies endit dan teniet te doen via een dergelijke generieke ingreep.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK