Avans-voorzitter haalt uit naar Rutte

Nieuws | de redactie
19 januari 2011 | "Die langstudeerboete…. sorry hoor. Dat is de meest belachelijke ingreep in het HO in lange tijd." De prominente Brabantse CDA'er en Avans-voorzitter Paul Rüpp haalt uit naar de voorstellen van het kabinet én naar de Youtube van premier Rutte. "De minister-president versterkt onderbuikgevoelens en dat past hem niet. Dat moet Mark Rutte niet willen doen."

De Youtube-video van premier Rutte is bij u in slechte aardegevallen. Binnenkort komt minister Jan-Kees de Jager op Avans eennieuw lectoraat installeren op zijn vakgebied. Wat zal uw boodschapvia de schatbewaarder van het kabinet aan zijn politieke chefzijn?

Mijn boodschap is dat Rutte echt heel ongenuanceerd bezig was indeze film op Youtube. Zoiets moet je gewoon niet doen alsminister-president. Door te stellen dat de kwaliteit van het hogeronderwijs niet voldoet, doe je allereerst onrecht aan detienduizenden die als docent en onderzoeker les geven en kennisproduceren in de universiteiten en hogescholen. Die trekken erenorm aan en internationaal scoort ons land gewoon goed.

Bovendien kun je dit ook niet zo maar beweren. Hoe kan hetanders dat een organisatie als de NVAO zoveel van onze opleidingenals goed accrediteert en regelmatig de excellentiekeurmerken geeft?Hoe kan het anders dat onze studenten erg goed terechtkomen in deprofessies en wij bij Avans ook zien dat zij internationaal erggewaardeerd worden bij bedrijven over de grens.

Dit gebrek aan nuance in zo’n algemene bewering zonder enigeonderbouwing dat vind ik een premier niet waardig. Rutte is zelfbewindsman op OCW geweest en moedigde iedereen aan tot meerBegeisterung destijds. Dan weet hij best dat hij op dezemanier precies het tegendeel bereikt. Karl Dittrich heeft het opdit punt echt bij het rechte eind.

Maar die ‘Begeisterungsagenda’ haalde hij juist nu weervolledig aan. Het was toch ‘de oude Rutte’ die je hoorde?

Als hij wil opporren dat iedereen bij ons de lat nog hoger williggen, dan weet hij dat wij hem daarin steunen. Wil hij meeruitdaging in het hoger onderwijs en studenten aanmoedigen dangeef ik hem een hand! Dat doen wij al, dat doen wij zelf ookvoluit. Daar hebben wij geen Youtube voor nodig, zal ikmaar zeggen.

Maar de premier weet ook dat onze sector door incidenten onderdruk lijkt te staan. Dat berokkent ons kwaad als dat soortberichten rondgaan. Die beelden voeden onderbuikgevoelens, datmerken we allemaal. En die versterkt de minister-president zo endat past hem niet. Dat moet Mark Rutte niet willen doen.

Als premier zal hij gewoon willen dat het HBO met depublieke middelen goed werk aflevert. Die incidenten zullen hem netzo ergeren als u. Daar heeft hij best een punt, denk ik.

Natuurlijk willen wij goede kwaliteit afleveren! Als publiekgefinancierde instelling wil ik mij volledig verantwoordendaarover. En kan ik laten zien, met de NVAO-uitspraken over onsaanbod, dat de basiskwaliteit op orde is. Wij doen waar we voorgefinancierd worden.

En wij leggen de lat hoger dan dat. We vragen meer van onzestudenten, zoals ook Veerman het HBO aanraadt bijvoorbeeld. Destudenten geven trouwens zelf aan dat zij de uitdaging soms nog teweinig vinden. Ze steken zo’n 26 uur per week in hun studie,terwijl wij inzetten op 36. Daarin zijn de verschillen ookaanzienlijk. De kunststudenten zitten gemiddeld echt hoger, daarzijn studie, hobby en levensdoel vaak helemaal één. Ook studie enbijbanen trouwens.

Ik zie tegelijk dat bij de algemene, economische opleidingenstudenten soms 17-18 uur per week kwijt zijn aan studie encontacturen daaromheen. Dat mag echt wel meer zijn! Daar mag welwat bij, dat weten ze zelf net zo goed als wij.

HBO-raad voorzitter Guusje ter Horst rekent echter voor datde ‘langstudeerboete’ niet 1 uur extra in de studie gemiddeld, maar2 uur minder zou opleveren. Bestrijding vanuitval en vertraging gaat zo ‘Begeisterung’ en extra inzetondergraven, vreest zij.

Ja dat helpt dus niet. Die langstudeerboete…. sorry hoor. Dat isde meest belachelijke ingreep in het HO in lange tijd.

Maar dan spreek ik nu wel de CDA-Brabant topman Paul Rüppaan. Uw partij kwam daar toch mee?

Nou, ik heb in het voortraject van het verkiezingsprogramma hiermet onder meer Yvonne van Rooy wel over doorgepraat. Ik vond eencollegegeldmaatregel voor sterk vertraagde studenten wel redelijkals je de studiebeurzen voor iedereen kunt handhaven. Maar dan moetje de hogeschool en de universiteit wel de instrumenten geven omzulke vertragingen en studenten die in de gevarenzone dreigen tekomen aan te pakken. We moeten dan wel sturing kunnen geven omuitval en vertraging tegen te gaan!

Wat er nu dreigt is heel iets anders. We hebben alleen een BSAna de propedeuse en daarna kun je niets meer. Dat volstaatvolstrekt niet als rem op vertraging en bestrijding van uitval. Ende maatregel die nu opgelegd wordt pakt daarmee niet delangstudeerder maar de student die juist haar best doet. Die krijgtnu nog eens 2 uur gemiddeld minder begeleiding of college. Dat kantoch niet?

VSNU-voorzitter Noorda stelt dat de ingreep met bestrijdingvan vertraging niets te maken heeft. Ook als uw hogeschool of zijnleden geen enkele vertragende student meer kennen gaat de ‘boete’gewoon door.

Daar heeft hij gelijk in. Vandaar dat ik zeg: de ijverigestudenten worden gepakt, niet de langstudeerder die niet meer opcollege komt en die wij niet kunnen laten vertrekken van onzeinstelling.

Avans heeft binnen het HBO relatief weinig langstudeerders. Datis bewust beleid bij ons, wij willen veel doen aan studiesucces.Maar wij leveren volledig in bij de maatregel precies zoals anderendie hier minder goed presteren. Ik vind dit zeer onrechtvaardig. Zostond het ook niet in het CDA-program, laat me dat er wel even bijzeggen!

Hoe gaat u de nu dreigende situatie straks zien op tevangen?

We gaan in alle opleidingen de BSA-drempel omhoog brengen naar52 studiepunten van de 60 in het eerste jaar. Gemiddeld halenstudenten er nu zo’n 51, dus als we allemaal die lat nog hogerleggen kunnen ze het halen. Daarmee lossen we in het 2ejaar in de colleges veel meer homogene groepen. Veel minderstudenten die erg bezig zijn nog wat punten te sprokkelen om hetminimum toch nog te halen. We hopen dat dit sturingsmiddel toch noghelpt.

Ik wil met de studenten veel meer kunnen doen om ze echt uit tedagen. We gaan extra vakken in alle curricula brengen:ondernemerschap, duurzaamheid, één moderne taal op hoog niveau voorelke student. Die taalbeheersing is voor de professional opHBO-niveau van vandaag en morgen essentieel. Daar investeren wein.

Deze kwaliteitsslag willen we en moeten we maken. Het HBO moetstudenten opleiden die erg goed zijn in hun vak en tegelijk meer inhun mars hebben. Ook een betrokken burgerschap is essentieel om teontwikkelen bij de studenten. Die extra vakken in het curriculumricht zich daar dus extra op.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK