Commissie van wijzen voor financieel toezichtrecht

Nieuws | de redactie
18 januari 2011 | De kwaliteit van het financieel toezichtrecht laat te wensen over, betoogt hoogleraar privaatrecht Reinout Wibier (UvT). ‘Zelfs voor juristen zijn de talloze regels en uitvoeringsregelingen moeilijk te volgen.’ Een commissie van wijzen moet volgens hem orde op zaken stellen.

Op vrijdag 21 januari zal Reinout Wibier in zijn inaugurele redeaan de Universiteit van Tilburg pleiten voor de verbetering van hetfinancieel toezichtrecht. Dit toezichtrecht is de belangrijksteNederland wetgeving voor de financiële sector. Alle werkelijk grotevragen gaan erover, aldus Wibier, zoals: hoe voorkomen we eennieuwe kredietcrisis? Welke kapitaaleisen moeten aan banken wordengesteld? Moeten ook aan andere financiële ondernemingenkapitaaleisen worden opgelegd?

Matige kwaliteit toezichtregels

De kwaliteit van het financieel toezichtrecht is echter opdiverse onderdelen zeer matig, stelt de hoogleraar. Zelfs voorjuristen zijn de talloze regels en uitvoeringsregelingen moeilijkte volgen. Bovendien is de afstemming tussen het toezichtrecht enhet privaatrecht vaak beneden de maat 

Wibier pleit daarom voor een compacte maar breed georiënteerdecommissie van wijzen, die ervoor zorgt dat de wetgeving qua opbouw,hanteerbaarheid en helderheid wordt verbeterd en toezichtrecht enprivaatrecht beter op elkaar worden afgestemd. Dat zou hetvervolgens gemakkelijker maken voor civielrechtelijk georiënteerdejuristen om zich ook met het toezichtrecht bezig te houden.

Verantwoordelijkheid nemen door keurmerken

Wibiers collega-hoogleraar privaatrecht Eric Tjong TjinTai zal ook de 21e zijn inaugurele rede houden. Hij doetdaarin een sterker appèl op de verantwoordelijkheid van ondernemersen consumenten en gaat daarbij in op de juridische gevolgen vankeurmerken.

‘In het recht bestaat een roep om ondernemingen aansprakelijk testellen voor hun betrokkenheid bij gebeurtenissen in hetbuitenland. Die aansprakelijkheid zou in principe ook kunnen geldenvoor consumenten die producten van dergelijke ondernemingenafnemen. Voor zulke collectieve vormen van aansprakelijkheid zou dewet moeten worden aangepast’, stelt Eric Tjong Tjin Tai.

De hoogleraar komt echter met een alternatieve oplossing: het isbeter om uit te gaan van de verantwoordelijkheid vanburgers en ondernemingen en ze te helpen om zo te handelen dat erpositieve gevolgen in het buitenland resulteren. Het privaatrechtwerkt dan ondersteunend in plaats van regulerend. Een voorbeelddaarvan is het keurmerk, waarbij het oordeel over eenproduct wordt gedelegeerd aan een externe organisatie. Omkeurmerken goed te laten functioneren, kan het echter nodig zijndeze deels te vrijwaren van aansprakelijkheid, mits zij aanbepaalde voorwaarden voldoen.

De dubbeloratie van prof. dr. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai enprof. mr. R.M. Wibier vindt plaats op vrijdag 21 januari om 16.15uur in de aula van de Universiteit van Tilburg. Titel rede TjongTjin Tai: ‘Over de grenzen van het privaatrecht‘. Titelrede Wibier: ‘De kredietcrisis en privaatrecht’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK