Een absoluut misleidend fabeltje

Nieuws | de redactie
24 januari 2011 | “Zelfs een enthousiaste staatssecretaris mag dit niet met droge ogen beweren.” Radboud-rector Kortmann schampert wat na, na het grootste ‘togaprotest’. Maar hij zet puntig de feiten neer over het vermogen en de liquiditeiten van zijn universiteit. “Wij willen al helemaal niet gaan potverteren op onze gebouwen en toponderzoek. Dan zou je Den Haag eens moeten horen, als we dat gingen doen…”

Kortmann is best een beetje bozig over de uitlatingen van deHO-bewindsman en sommige Kamerleden over de zorgen van deuniversiteiten over de dreigende kortingen. Het steekt hem en zijncollega’s dat deze de indruk wekken dat hun bezwaren voor de bühnezijn terwijl zij als Oom Dagoberts op een grote berg geld zitten endie oppotten ten koste van studenten en docenten. “Het beeld datZijlstra oproept is absoluut misleidend. Het is een fabeltje datwij rijk zijn en een aanslag vanwege de langstudeerders zomaarzouden kunnen opvangen zonder ontslagen.”

Geen staven goud

Het vermogen van de Radboud universiteit was eind 2009 €264 miljoen, meldt Kortmann. “Alle cijfers staan op onze website,iedereen kan ze zien. Het is dus minder dan de 300 miljoen die destaatssecretaris tegen de Kamer als een feit over 2009presenteerde. Gemiddeld zal het vermogen bij de universiteiten vanmijn collega’s zo’n € 300 miljoen zijn.”

Dat vermogen zijn geen staven goud in een kluis op de kamer vanRoelof de Wijkerslooth, of Rembrandts aan de muur van Kortmannskamer. “Zal mooi zijn zo’n kamer, grinnikt de rector even. “Het zitin steen.  Het zit in faciliteiten voor onderzoek, apparatuurin instituten. En zulk ‘vermogen’ is duur, dat vergeet men nogaleens. Vanwege onderhoud in zaken als beveiliging en energiekostenzijn zulke faciliteiten zeer complex en kostbaar. Ook daar zit jevermogen aan vast, ook daarom moet je erg goed op je reservespassen.”

De jurist Kortmann was wel eens jaloers op de vermogenspositiedie zijn universiteit vooral voor andere disciplines moet inzetten.”We hebben met FOM recent afspraken gemaakt over een nieuw pakketvan samenwerking in het onderzoek. Bij ons gaat een zeerhoogwaardige, ingewikkelde laserapparatuur geplaatst worden. Wathet kost om dat te realiseren en steeds op peil te houden! Alseenvoudig jurist denk je dan weleens ‘voor ons vak heb je alleenmaar een kamer, een pc en boeken nodig. Ook tijdschriftennatuurlijk, maar vooral boeken, heel veel boeken.’ Maar geenuniversiteit kan nog zulke complexe faciliteiten, ook voor demedische sector, in huis hebben en bijvoorbeeld Europeesgefinancierd krijgen zonder een gezond eigen vermogen.”

“Stel je voor dat we zouden gaan interen op zulk vermogen, dusop onze middelen voor de topkwaliteit op de langere termijn. Datwillen we helemaal niet, dat is potverteren op onze gebouwen en hettoponderzoek. Als we die kant op zouden gaan, dan zou je Den Haageens moeten horen…”

Liquiditeiten aanspreken een gotspe

De suggestie van de liberale staatssecretaris ziet de Nijmeegserector in feite als een uitnodiging juist wel te gaan protesteren.Dat ook de liquiditeiten van een universiteit aangesproken zoudenmoeten worden, lijken Kortmann en zijn collega’s een beetje eengotspe te vinden. “Wat een argument zeg. Eind 2009 haddenwij € 70 miljoen aan liquide middelen beschikbaar en dat wasmaar goed ook. Want we moeten € 30 miljoen klaar hebben liggenom onze lopende rekeningen te kunnen betalen. Eind 2006 hadden wemaar € 24 miljoen beschikbaar. Dat was gewoon link.”

Universiteiten hebben andere facturen dan andere publiekeorganen, zo benadrukt Kortmann per toelichting. “We schrijven op dedure onderzoeksfaciliteiten af, dat moet gewoon met het oog op hetbijblijven en renovaties ten behoeve van de laatste stand van dewetenschap en innovaties. Net als voor onze energiekosten. Zo’nunieke magneet als bij ons die kost heel wat stroom, dat soortdingen lijkt men niet te beseffen. Daarvoor moeten we gewoonsparen. Nogmaals, stel je voor dat we dat niet deden en gingenpotverteren. Als we dan onze hand ophielden voor de gewone lopenderekeningen, dan zou je Den Haag eens moeten horen. En terecht.” Zowas de reserve van € 70 miljoen van eind 2009 noodzakelijk omdattoen de nieuwbouw van de rechtenfaculteit van start ging. “Je hebtdan wel een architect en bouwbedrijven, aannemers die er vanuitgaan dat jij als universiteit hun rekeningen netjesvergoed.”

De achteloosheid waarmee op OCW over deze situatie gesprokenwordt, steekt de rectores. Dat blijkt als een collega van Kortmannin vol ornaat onaangekondigd aanschuift aan het tafeltje metScienceGuide. Hij spuwt vuur als hij begint te vertellenover de investeringen die hij doet in een nieuw toptechinstituutvoor water, waarvan 25% van de gelden uit het bedrijfsleventoestroomt. “In drie jaar zijn er nu al 17 spin-off bedrijven uitontstaan. Denkt u dat de bedrijven ons als partners nog willenvertrouwen, als wij ineens snijden in wat wij hebben opgebouwd?Voor het investeringsklimaat van Nederland als top technologischland is nu juist vertrouwen essentieel. In onze kwaliteit, in onzevoorsprong en correctheid. Dankzij het FES was dat vertrouwen echtvergroot. Alleen zo konden we in Europa de lead weten tehouden.”

Kortmann bedaart zijn collega even en wijst er op dat men op OCWvan de feiten over vermogen en liquiditeiten van de instellingen opde hoogte is. “De staatssecretaris haalde immers in de Kamer onsmeest recente jaarverslag, dat over 2009, zelf aan. Hij weet dushoe het zit en dat wij verantwoord bezig zijn en juist niet aan hetpotverteren slaan. Zelfs een jeugdige, jarige en enthousiastebewindsman mag zulke suggesties daarom niet met droge ogen doen inhet parlement.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK