Gaat coalitie langstudeerboete heroverwegen?

Nieuws | de redactie
6 januari 2011 | De coalitie moet zich ernstig herbezinnen als de Raad van State negatief adviseert over het in september 2011 invoeren van de langstudeerboete. Dat zei VVD Kamerlid Anne Wil Lucas gister in het HHS-debat 'de Toekomst van het Hoger Onderwijs'.

De ‘Nieuwjaarsreceptie met inhoud’ werd georganiseerd door deHaagse Studentenvakbond.” Ook PvdA en SP politici deden een duit inhet zakje. SP senator Arjan Vliegenthart vroeg zich hardop af watde VVD zou doen als de Raad van State zou aangeven dat het in 2011invoeren van deze maatregel van ‘onbehoorlijk bestuur’ zougetuigen. VVD Kamerlid Anne Wil Lucas gaf aan dat zij binnende coalitie een nieuw overleg wil met het CDA over de vraag of dezemaatregel zo inderdaad kan worden doorgezet.

“Wij hebben in ons verkiezingsprogramma gekozen voor de invoeringvan een sociaal leenstelsel. In de onderhandelingen over hetregeerakkoord hebben we dit alleen voor de masterfase kunnenrealiseren, want het CDA wilde niet aan een verandering van hetstelsel van studiefinanciering. Het CDA had in zijnverkiezingsprogramma de verhoging van collegegelden opgenomen, ookom ‘langstudeerders’ veel meer te laten betalen.”

Juridische haalbaarheid in twijfel

Bij het onderwijsdebat waren naast Lucas en Vliegenthartook nog PvdA Kamerlid Tanja Jadnanansing en LSVb bestuurder MaaikeVerhoek aanwezig. Jadnanansing erkende dat ook haar partij eenverhoging van collegegelden in de vorige regeerperiode haddoorgevoerd en bleek niet principieel tegen hogere collegegeldenvoor met name de ‘langstudeerders’. Zij gaf wel aan grote moeite tehebben met  de snelheid van invoeren van de nu voorliggendemaatregel van staatssecretaris Zijlstra. De juridische houdbaarheidvan een dergelijke invoering bleek een punt waarover alleKamerleden meer of minder grote twijfels hebben.

Anne Wil Lucas onderstreepte, net als recent in het VSNU-café, dat de ‘langstudeerdersboete’ een compromis isvanuit de onderhandelingen over het regeerakkoord. Zij en PvdA’erJadnanansing leken nog steeds vooral gecharmeerd van een invoeringvan een sociaal leenstelsel ter vervanging van het huidige systeemvan studiefinanciering. “Wij hadden liever het sociaal leenstelselgehad, maar in ons politieke systeem moet je compromissen sluiten”zei de liberale HO woordvoerder.

Eerste Kamer waarschuwt al

Zou de ‘langstudeerdersboete’ door de coalitie in de Tweede Kamerbij meerderheid worden doorgezet, moeten de bewindslieden niet ervan uit gaan dat de Eerste Kamer min of meer vanzelfsprekendakkoord is. SP senator Vliegenthart – familie van de CDA ministervan OCW – waarschuwt het kabinet reeds nu voor een eventuelebehandeling in de Eerste Kamer. “De taak van onze Kamer iswetgeving vooral ook toetsen op haar staatsrechtelijke enjuridische kwaliteit. Als wij ergens in dit voorjaar dat voorstelvoor de langstudeerboete moeten behandelen en dat al direct in hetkomend collegejaar moet worden ingevoerd, dan gaan wij zeerkritisch kijken naar de aanvaardbaarheid van een zo snelledoorvoering.” Cruciaal daarbij zal zijn wat de Raad van State indit verband acceptabel acht in het licht van eerdere uitspraken opdit terrein van onder meer de Hoge Raad.

De collegevoorzitter van de Haagse Hogeschool, Rob Brons, had deportee van het debat meteen opgepikt. Hij onderstreepte dat voorhem en zijn collega’s in het Hoger Onderwijs de maatregel van hetkabinet een ernstig pijnpunt vormt. Hij drong bij de afsluiting vanhet debat daarom aan op een nadrukkelijke toetsing van hetwetsvoorstel. “Het huidige voorstel gaat in tegen hetrechtvaardigheidsgevoel van zeer velen. Het is raadzaam dat hetwetsvoorstel daarom nog eens heel goed wordt getoetst op demogelijkheid dit echt in te voeren.”

De winnaar van het debat werd door een Haagse jury van deHogeschool vastgesteld. Dit werd een Rotterdamse student filosofie,Jeroen. Hij is daarmee de trotse drager van de jaarlijkse HaagseDebat Bokaal.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK