Karl Dittrich: Rutte plank mis over kwaliteit

Nieuws | de redactie
14 januari 2011 | Karl Dittrich zet bij premier Rutte de punten op de i op het punt van zijn kritiek op de kwaliteit van het HO. De NVAO-voorzitter tikt ook OCW-bewindsman Halbe Zijlstra duchtig op de vingers. "Stop de kretologie, kijk naar de feiten en probeer te verbinden in plaats van te polariseren."

Hoe gemakkelijk is het om pamfletten te schrijven! Hoegemakkelijk is het om via twitter meningen te verkondigen! Hoegemakkelijk is het om over elke misstand verontwaardigd tezijn!

De afgelopen weken zijn universiteiten en hogescholen weer vanalle kanten beschuldigd van een gebrek aan kwaliteit, van eenverkeerde bestuurscultuur en van verkeerde voorstellingen van hunfinanciele toekomst. Bastiaan Bommeljée maakte het op vrijdag 6januari in De Volkskrant wel heel bont door zowel docentenals studenten te beschuldigen van een gebrek aan kwaliteit, aaninzet en aan kennis. Premier Rutte deed dat via YouTube op 13januari nog eens dunnetjes over en ook staatssecretaris Zijlstra liet zich in een interview metVrij Nederland, uitgewerkt op ScienceGuide,niet onbetuigd.

Onjuiste beeldvorming

Het beeld? Het hoger onderwijs deugt niet, de kwaliteit is nietgoed genoeg en studenten moeten zich verweren tegen het gebrek aankwaliteit. Maar zijn deze meningen gebaseerd op feiten? Dat valttegen. Ja, er zijn opleidingen die niet moeilijk genoeg zijn en hunstudenten te weinig uitdagen. Ja, sommige studenten kunnen zichmeer inspannen en laten zien dat zij zich realiseren dat zijbevoorrecht zijn door te kunnen studeren. En ja, sommige docentenmoeten inderdaad beter worden opgeleid. 

Maar dit is een klein deel van de werkelijkheid, want er staanook heel wat zaken aan de positieve zijde van de balans. Zo heefthet hoger onderwijs de afgelopen jaren een enorm groot aantalstudenten opgevangen; zo presteren de Nederlandse universiteitenbovengemiddeld goed als het gaat om hun onderzoeksprestaties, zoworden de afgestudeerden van hogescholen en universiteiten door dearbeidsmarkt met open armen ontvangen en zo wordt op tal vanplaatsen toponderwijs gegeven, en niet alleen in de universitycolleges.

Accreditatie

Alle opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs worden om dezes jaar door onafhankelijke externe commissies op hun kwaliteitbeoordeeld en het beeld wat uit deze visitaties komt is consistent:de opleidingen voldoen vrijwel allemaal aan de internationalenormen van basiskwaliteit en in veel gevallen is die kwaliteitzelfs bovengemiddeld.

Het kan niet zo zijn dat duizenden commissieleden, gerecruteerduit vak, discipline, werkveld en studenten, zich allemaal vergissenof – erger – zich allemaal laten inpakken. Dat kan net zo min waarzijn als dat studenten niet eerlijk zouden antwoorden openquetevragen en stelselmatig te rooskleurige antwoorden zoudengeven op vragen over de kwaliteit van hun onderwijs. Daar hebben zeimmers geen baat bij.

Ja, het incident dat een groep docenten op een hogeschool tegemakkelijk diploma’s verstrekt, is onbehoorlijk en onwettelijk endat mag natuurlijk niet voorkomen. Maar dat betekent nog niet datálle universiteiten en hogescholen niet deugen. Later dit jaarweten we pas echt hoe het zit, wanneer de Inspectie e.e.a. heeftuitgezocht. Laten we dan reageren.

Stop de kretologie

Natuurlijk verdient de kwaliteit van ons onderwijs voortdurendaandacht en zelfs prikkels om te verbeteren. Onderwijs is immers debelangrijkste grondstof die wij hebben en het kan ons allemaal nietsnel goed genoeg zijn. Maar laten we ook reeel blijven: hetmerendeel van de hogescholen en universiteiten heeft de afgelopenjaren de nodige maatregelen genomen om de kwaliteit van hunonderwijs te verstevigen: de contacturen zijn sinds 2007aantoonbaar toegenomen, de professionaliteit van de docenten ophogescholen wordt versterkt, de kwaliteitszorg is verstevigd en deexamens worden met meer waarborgen omgeven.

Rutte, Zijlstra en ook Bommeljée weten dat. Waarom dan zeggendat de “kwaliteit in het hoger onderwijs onvoldoende is” en inferme taal doen alsof de sector in lethargie is vervallen? De drukopvoeren is prima, maar waar is de uitnodiging tot gesprek omervoor te zorgen dat Nederland de internationale positie in hethoger onderwijs kan versterken? Stop de kretologie, kijk naar defeiten en probeer te verbinden in plaats van te polariseren.

Karl Dittrich, voorzitter Nederlands-VlaamseAccreditatieorganisatie (NVAO)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK