Limburg wil in 2020 Brainport zijn

Nieuws | de redactie
26 januari 2011 | Limburg geeft een half miljard impuls aan de ontwikkeling van de kenniseconomie. Deze wordt geïnvesteerd in de versnelde ontwikkeling van Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus. Opleiding, R&D en bedrijvigheid worden daar 'gemengd'. Dit biedt de komende tien jaar werk voor 2100 nieuwe kenniswerkers.

Gouverneur Léon Frissen overhandigde de masterplannen aan MaximeVerhagen om op deze manier EL&I te vragen mee te doenbij het ontwikkelen van de twee campussen. Het kabinet wilZuid-Oost Nederland als ‘Brainport’ op de kaart zitten en deplannen van Limburg om tot de wereldtop te behoren bij hetonderzoek naar nieuwe materialen en betere gezondheid, passen indeze ambitie. 

Brain naast Main en Sea

Onderzoek, onderwijs, patiëntenzorg en bedrijvigheidmoeten door elkaar gaan lopen op de Limburgse campussen. Op dezemanier is er ruimte voor ondernemerschap en kennisvalorisatie doorzowel studenten, clinici als onderzoekers. Door deze plannencentraal aan te sturen moet Limburg op korte termijn een’brainport’worden, die met ‘mainport’ Amsterdam/Schiphol en’seaport’ Rotterdam dé economische motor van het land gaanvormen. 

De regio Limburg werd in 2010 al aangemerkt dooronderzoekers als potentiele ‘Randstad van Noord-West Europa’. Deplannen van betrokken gemeentes als Sittard-Geleen, Maastricht enHeerlen in samenwerking met de Maastricht Universiteit moeten nugezicht aan deze ambities geven.  

Geneeskunde en nieuwe materialen 

De focus van de campus in Sittard-Geleen zal komen te liggenop het onderzoek naar nieuwe materialen. Een publiek-privatesamenwerking  van de Provincie Limburg met DSM en deUniversiteit Maastricht in een consortium moet leiden tot deontwikkeling van langlopende projecten op het gebied van innovatiewaarvan de effecten zowel de provincie- als de landsgrenzen ruimoverschrijden. De consortiumpartijen zullen dit gezamenlijk terhand nemen en de kosten verdelen naar financiële draagkracht.

De Maastricht Health Campus is een initiatief van de ProvincieLimburg, de gemeente Maastricht,  het Universitair MedischCentrum en LIOF, een Limburgse investeringsmaatschappij. Met denieuwe financiële impuls wil de campus versneld eengespecialiseerde valorisatiecampus worden op het gebied vanmedisch, neuro- en gezondheidswetenschappelijkonderzoek. 

Met behulp van ELI moeten beide campussen in 2020 Limburg eenflorerende kenniseconomie maken die zich kan meten met de top vande wereld. 2100 nieuwe banen voor kenniswerkers en nog eensduizenden plekken aan indirecte werkgelegenheid zullen bovendieneen anti-cyclische rol moeten spelen en daarmee bijdragen aanhet tegengaan van de bevolkingskrimp.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK