Noorda wil af van Erasmusbeurzen

Nieuws | de redactie
4 januari 2011 | Nationale regelgeving hindert internationalisering van het HO, betoogde Sijbolt Noorda op het NEWS-symposium. Hij bepleit een nieuw Europees Fonds voor topuniversiteiten. “De Erasmusbeurs moeten we direct afschaffen. Dat is academisch toerisme.”

Op het symposium van NEWS, de organisatie voorNederlandse studenten in het buitenland, spraken naast Noorda ookHanneke Teekens (Nuffic), Han de Jong (ABN Amro) en JanAnthonie Bruijn (LUMC) over de voordelen en problemen vaninternationalisering. Zij meenden dat internationale competenties,transculturele ervaring en divers samengestelde teams verrijkendzijn.  

Jan Anthonie Bruijn noemde internationalisering noodzakelijkvoor nieuwe generaties, maar miste een ‘sense of urgency’ binnenhet HO.  “Er moet een groter gevoel van meerwaarde zijn bijzowel de student als deonderwijsinstellingen.” 

 

VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda gaf in de Barcelonazaal van OCWhet ministerie een goed voornemen voor 2011 mee.Internationalisering gaat nog steeds gebukt onder een te veel vanvooral nationale regelgeving. “We mogen sinds dit jaar meergezamenlijke studieprogramma’s, joint degrees, aanbiedenvan de overheid. Maar de voorwaarden hiervoor zijn veel tegecompliceerd. In Nederland zijn we meesters in het maken vannieuwe regels. Maar desondanks zijn meer joint degrees eenzeer belangrijke stap, ik praat mij de blaren op de tonghiervoor.”

Bruijn beaamde dat de overheid op dit punt regels moet wegnemenen dat wereldwijd de harmonisatie van studiepunten betergeorganiseerd moet worden. “Internationalisering is niet zozeer eenkwestie van geld, maar van mindset“, voegde hij eraantoe.

Dat geldt niet alleen voor de overheid en de instellingen, maarook voor studenten. Noorda: “Nederlandse studenten geven inallerlei onderzoeken en peilingen aan dat ze graag allemaal naarhet buitenland willen, maar doen dat in de praktijk maar weinig. Wezijn in Nederland ook goed in goede dingen zeggen, maar vervolgensniet doen.”

Nieuw fonds voor 20%

In tegenstelling tot Bruijn meende Noorda dat geld wel degelijkeen primaire rol speelt. Hij stelde een ander bekostigingsmodelvoor studeren in het buitenland voor. “De Erasmusbeurs moeten wedirect afschaffen. Dat is academisch toerisme. Ik ben voor eenEuropees Fonds voor het HO waar zo’n 20% van de studenten aanspraakop kunnen maken. Er worden dan ongeveer 90 universiteitenuitgekozen op kwaliteit en als je als student daar studeert, wordtje gefinancierd.”

In een zaal vol Nederlandse studenten die overal ter wereld hunbachelors en masters volgden of hadden gevolgd, focuste dediscussie zich daarna vooral op het faciliteren van hun kansen open praktijk bij het studeren in het buitenland. Jan Anthonie Bruijntrok het debat over internationaliseringsbeleid daarbij naar eenbreder plan door te stellen dat internationalisering al in hetprimair onderwijs moet worden gestimuleerd. “We beginnen relatiefheel laat met vreemde talen in Nederland. Stimulering vaninternationalisering moet al in een vroeg stadium gebeuren, om dekloof tussen mensen met en zonder internationale competenties tedichten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK