Promoveren in het HBO

Nieuws | de redactie
17 januari 2011 | Binnen het HBO worden alom nieuwe promotietrajecten ontwikkeld. Werken die? Sebastiaan Platvoet en Remco Ebben volgen zo'n traject bij de HAN. “De kennis die je tijdens je onderzoek opdoet, neem je op in het lesprogramma. Studenten hebben hier profijt van of nemen deel aan het onderzoek.”

In het instellingsplan van de hogeschool is opgenomen, dat deHAN haar docenten stimuleert om te promoveren. “Wij strevenernaar dat in 2012 minimaal 10% van de docenten uit promovendi ofgepromoveerde medewerkers bestaat.” Sebastiaan Platvoet en RemcoEbben zijn het promotietraject al ingegaan en blikken terug envooruit op hun ervaringen daarin.

Positieve ervaringen

Sebastiaan Platvoet: “Ik ervaar wel dat ik gestimuleerd wordtvanuit de HAN. Lastig is wel dat leidinggevenden soms erg gerichtzijn op uitvoering van onderwijs en dat knelt wel eens metpromoveren en de tijd die je hebt voor onderzoek.” En als je geenonderwijsverplichtingen hebt, zoals Remco Ebben op het moment, dankun je je full time op onderzoek storten en dat is nogprettiger.

Als beweegredenen om te gaan promoveren noemen beide heren zakenzoals professionele verdieping, uitdaging, mogelijkheid om in eenthema te verdiepen dat boeit. Het leren staat dus centraal. In debevlogen woorden van Remco Ebben: ” Ik zie het promoveren als eenleertraject/opleiding waarbij ik mijzelf kan door ontwikkelen. Ditbiedt uitdaging. Mijn doel is met name het bevredigen van mijneigen honger naar kennis en vaardigheden.”

Remco Ebben: “De kenniscirculatie tussen onderwijs, onderzoek enpraktijk die op gang komt doordat je een promotietraject start, zieik als een belangrijk positief aspect van het promoveren. In hetbelang van mij als onderzoeker, maar zeker ook voor studenten, deHAN in het geheel en ons werkveld. De kennis die je tijdens jeonderzoek opdoet neem je op in het lesprogramma. Studenten hebbenhier profijt van of nemen deel aan het onderzoek. Binnen mijnvakgebied betekent dat dat de toekomstige zorgprofessionals alvroeg onderzoeksminded worden en dat is alleen maargoed.”

Toegevoegde waarde

Ook carrièreperspectief wordt genoemd. Promoveren is de manierom een expert te worden op het thema, (inter)nationaal hierombekend staan binnen het vakgebied en zo invloed krijgen op enbijdrage leveren aan proces van talentherkenning entalentontwikkeling. Het bieden van carrièreperspectief voorpromovendi zien beide heren dan ook als een belangrijke manier voorde HAN om promovendi binnen te houden.

Sebastiaan Platvoet: “Mijn advies zou zijn om er goed voor tewaken dat er na het promoveren voldoende mogelijkheden gebodenworden vanuit de HAN om onderzoek te blijven doen. Ik ben vanmening dat je als promovendus een toegevoegde waarde voor de HANhebt door de positie van de HAN als kennisinstelling -in mijn gevalin de sport- te versterken. Binnen mijn vakgebied betekent ditbijvoorbeeld dat we de alliantie met NOC*NSF versterken, collega’sook de mogelijkheid bieden te participeren in onderzoek op ditthema en studenten ook een kans krijgen ‘expert’ te worden op ditthema via afstudeeropdrachten. De weg die de HAN is ingeslagenrichting een University of Applied Sciences, biedt daarin een goedperspectief.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK