Ultieme reddingspoging HO beleid?

Nieuws | de redactie
20 januari 2011 | HO-prominenten proberen de dreigende aanslag op universiteit en hogeschool door de langstudeerboete af te wenden. Door deze op te vangen in ‘Veerman’ zouden kabinet en sector elkaar kunnen vinden. Welke rol speelt de Raad van State hierbij? Komt Veerman morgen zelf met een opening?

Het boeiendste signaal van beweging is dat van eenagendaprobleem. De Ministerraad bespreekt het rapport Veerman enOCW-reactie níet op 21 januari, de verjaardag van staatssecretarisZijlstra. Men schuift het op. Zodoende kan ELI-minister Verhagenzijn beleidsvisie op innovatie, kennis en bedrijfsleven tijdigafronden en kan het kabinet een serieuze, inhoudelijke afstemmingvan HO- en innovatievisies tot stand brengen.

Binnen de kenniskoepels circuleert dan ook al enige dagen devraag: wie moet zich aanpassen aan wie? Wordt het CDA’er Verhagenaan CDA’er Veerman of OCW aan ELI? Maar er speelt nog één ragfijnspel: de langstudeerboete en zijn politieke lot.

Er is velen in de top van de instellingen veel aan gelegen vandeze maatregel verlost te worden, “de meest belachelijke in hethoger onderwijs sinds jaren”, volgens CDA- en HBO-prominent Paul Rüpp. Daar ziet men mogelijkheden voor als debewindslieden een opvang van de financiële beperking binnen hetbredere pakket van de uitvoering van Veerman zouden overwegen. Het zou een zelfde bezuinigingsopbrengst op kunnen leveren,zonder de ‘perverse prikkel’-effecten en andere ondoordachteelementen van het voorstel waarvoor gevreesd wordt.

In de kern is de gedachte dat een uitvoering van Veerman fikseschaalvoordelen en efficiencyslagen in het HO-aanbod moet kunnenopleveren. Scherpe profielafspraken en herschikking in terreinenals de geesteswetenschappen, gamma, lerarenopleidingen en de TU’skunnen – á la de TVC en STC operaties van minister Deetman – totaanzienlijke besparingen leiden. In combinatie met de toegezegdeinvesteringen in excellentie en kwaliteitsversterking later in dekabinetsperiode is hierdoor een financieel pakket af te spreken,dat de opbrengst van de langstudeerboete overbodig maakt voorde € 18 miljard taakstelling uit het regeerakkoord.  Indit licht is ook het werk van de commissie met Robbert Dijkgraaf, Joop Sistermans en Fons van Wieringen ineens vannadrukkelijke betekenis geworden.

Voor OCW en minister de Jager kan dit snel aantrekkelijk worden,als het advies van de Raad van State over de langstudeerboete meerlasten dan lusten bevat. Een eerste indicatie daarvan lietstaatssecretaris Zijlstra zich in Spits wat ontvallen. Doorzettingvan het wetsvoorstel kon dan wel eens meer gedoe en uitstel van definanciële realisatie opleveren dan een akkoord in het kader vanVeerman.  Nu wil het toeval dat Cees Veerman op hetAcademische Protest in Den Haag spreekt, morgen 21 januari. Hij zouals oud-Wageningen-voorzitter en oud-minister heel wel in zijn redeeen dergelijke redenering op tafel kunnen leggen. Als dat deHO-koepels qua timing nu zou uitkomen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK