Wientjes wil sanering in HO

Nieuws | de redactie
26 januari 2011 | Werkgeversvoorman Bernard Wientjes noemt zich "geen voorstander van bezuinigingen op het hoger onderwijs", maar wil wel enkele forse ingrepen zien. Niet langer afrekenen op basis van studentenaantallen maar op kwaliteit en arbeidsmarktrelevantie, bijvoorbeeld. En "een derde van de opleidingen in het hoger onderwijs kent dertig of minder studenten."

Wil Nederland in de toekomst een concurrerende kenniseconomiehouden, dan moeten we nu kiezen voor een economischtopgebiedenbeleid. Excellent hoger onderwijs is hiervooressentieel. VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes legt zijn kaartenhierbij op tafel. 

Creatieve kenniseconomie vergt top hoger onderwijs

“Een economisch topgebiedenbeleid, ofwel: duidelijke keuzes vooractiviteiten waarin Nederland als vestigingsplaats voordelen biedten waarin wij internationaal kunnen excelleren.” Dat isvolgens hem noodzakelijk om onze kenniseconomie op peil tehouden. “Het gaat momenteel weliswaar met onze kenniseconomie nietzo slecht – Nederland staat nog altijd nummer acht op dewereldranglijst en heeft een productiviteit die bij de top hoort -maar door de globalisering neemt de concurrentie toe.”

“Een creatieve kenniseconomie en een succesvolleinnovatiemotor staan of vallen bij uitstekend opgeleide encreatieve mensen. Excellent hoger onderwijs is hiervooressentieel en verdient het dan ook een hoge plek op deagenda.”

Kritisch over financiering en aanbod-structuur

Wientjes noemde zich op het congres ‘Met hoger onderwijsnaar de top’, georganiseerd door VNO-NCW, MKB-Nederland enuitgeverij Convoy, geen voorstander van bezuinigingen op het hogeronderwijs, maar stelt wel dat “het onderwijssysteem moet wordenaangepakt.” Zo breekt hij een lans voor een bekostiging “dieonderwijsinstellingen niet langer afgerekend worden op basis vanstudentenaantallen maar op prestatie, kwaliteit enarbeidsmarktrelevantie.” Ook het bedrijfsleven, de grootste afnemervan het hoger onderwijs, moet in zijn ogen een sterkerepositie krijgen in het onderwijssysteem. Dat opleidingen enhet onderzoek beter moeten aansluiten bij de behoefte van hetbedrijfsleven en die van de topgebieden in het bijzonder.

De hoge studie-uitval, het gebrek aan uitdaging voor talent en deversnippering van het onderwijsaanbod moeten in dit verbandeveneens worden aangepakt, aldus Wientjes. De instellingen en hetbestel doen er tevens goed aan de structuur van het HO-aanbod nogeens kritisch tegen het licht te houden. 

Zo ziet hij ruimte voor een soort TVC/STC om de schaalverdunning inhet geheel van opleidingen veel doelmatiger aan te pakken. “Evenalshet bedrijfsleven moeten ook onderwijsinstellingen regelmatignagaan of er niet ongemerkt veel geld op gaat aan versnippering,bureaucratie en overhead. Een derde van de opleidingen in het hogeronderwijs kent bijvoorbeeld dertig of minder studenten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK