1,5 miljard voor negen topsectoren

Nieuws | de redactie
7 februari 2011 | Het kabinet-Rutte maakt € 1,5 miljard vrij om te investeren in de negen economische topsectoren. Overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap moeten de handen ineen slaan om de concurrentiekracht te versterken. “'Met de nieuwe aanpak krijgen bedrijven de kans om uit te blinken op de wereldmarkt”, aldus EL&I-minister Maxime Verhagen.

Water, agrofood, tuinbouw, hightech, life sciences, chemie,energie, logistiek en creatieve industrie krijgen de komende jarengericht overheidsgelden voor het opzetten en ontwikkelen vankrachtige onderzoeksinstellingen die aantrekkelijk moeten zijn voorbedrijven uit binnen- en buitenland. De samenwerking tussenoverheid, ondernemers en onderzoekers moet leiden tot versneldekennisvalorisatie. Begin dit jaar kregen een aantalonderzoeksinstellingen al een financiële injectie in dit kader. 

Geloof in ondernemerschap

“Nederland blijft achter met name op het gebied van privateR&D-uitgaven van het bedrijfsleven. Bedrijven, vooral in hetMKB, profiteren te weinig van het onderzoek dat in publiekekennisinstellingen wordt ontwikkeld.” Focus op de driehoek enversterking van marktgericht onderzoek in de topsectoren moetNederland economisch ‘naar de top’ brengen. “Dit kabinet gelooft inde kracht van ondernemers. Het wil voortbouwen op de sterktes vanhet Nederlandse bedrijfsleven en zodoende bijdragen aan eenwelvarende, duurzame samenleving.” 

In een brief aan de Tweede Kamer wordt de ambitie om bij deeconomische top van de wereld te behoren onderschreven engepreciseerd. De focus ligt op de driehoek overheid, bedrijfsleven,onderwijs en wetenschap, zoals hier toegelicht. Door deze directer aan elkaar te koppelen, kanonderzoek worden uitgevoerd met betere aansluiting op demarkt. 

Bekostiging HO onder de loep

De triple helix gaat ook zijn invloed hebben op de bekostigingvan MBO en HO. Zo moet het bedrijfsleven invloed krijgen in dekwaliteit en de bekostiging van het vakonderwijs op MBO-niveau enin het kader van het Rapport Veerman zal een onderzoek komen naarde bekostiging van het hoger onderwijs. “Op basis hiervan zal OCWde  bekostigingssystematiek voor het mbo en hoger onderwijsaanpassen, zodat de maatregel nog tijdens deze kabinetsperiodeeffect zal hebben”, zo schrijft Verhagen. 

Veel van de plannen van het kabinet zijn gericht op het wegnemenvan barrières voor startende ondernemers en het gericht stimulerenvan ondernemerschap. Hierin moet op universiteiten al ondersteuningvoor komen bijvoorbeeld door octrooien die op de plank liggen op’no cure no pay’ basis te gaan latengebruiken door (jonge)ondernemers. 

Er komt een innovatiefonds van enkele honderden miljoenen voordurfkapitaal om startende ondernemers te ondersteunen. “Ondernemenmoet gebeuren door ondernemers en niet door politici enambtenaren”, aldus Verhagen. In combinatie met een algeheelbelastingvoordeel voor ondernemers moet dit fonds ook de grotehoeveelheid aan bestaande subsidieregelingenterugdringen. 

De inhoud van de brief wordt naast EL&I ook gesteund door destaatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de ministeren staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de minister vanInfrastructuur en Milieu, de minister van Volksgezondheid, Welzijnen Sport, de minister en staatssecretaris van Financiën en deminister van Defensie. Voor de zomer zal een verdere uitwerking vande beleidsplannen worden gepresenteerd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK