Bedrijfsleven snakt naar talent

Nieuws | de redactie
2 februari 2011 | De jacht op jong talent is weer geopend. De aantrekkende economie, het terugkerende vertrouwen en de demografie zorgen ervoor dat CEO’s van grote bedrijven hun pijlen weer richten op het verwerven van ‘talent, kennis en kunde’. Gebrek daaraan zien zijn als hun belangrijkste bedreiging, zo bleek tijdens ‘Davos’. 54% van hen gaat hieraan extra werken met kennisinstellingen.

Op het World Economic Forum (WEF) in Davos presenteerde PriceWaterhouse Coopers (PwC) zijn ’14e CEO Survey’.Belangrijkste punt hierin is de ‘war for talent’ die zeker inNederland zeer aan de orde is in het bedrijfsleven. 63 procent vande in het onderzoek ondervraagde CEO’s ziet de beschikbaarheid vantalent en kennis als een bedreiging. “Door de aantrekkendearbeidsmarkt en de komende vergrijzingsgolf laait de ‘war fortalent’ ook in Nederland op,” aldus Robert Swaak, voorzitter vanPwC in Nederland.

Terugkerend vertrouwen

Het vertrouwen in de markt begint langzaam weer terug te komenop het niveau van voor de crisis. 48% van de respondentenwereldwijd verwacht dat hun bedrijf weer zal gaan groeien.Nederlandse CEO’s zijn pessimistischer, slechts 33% van hen heeftdeze verwachting. Voorwaarde voor groei is voldoende kennis eninnovatie van de markt.

Grote katalysatoren in dit terugkerend vertrouwen vormen deBRIC-landen. De meeste CEO’s (39%) zien China nog steeds alsbelangrijkste groeimarkt en ook Brazilië (19%)en  India (18%)scoren hoog. De westerse grootmachten VS (21%) en Duitsland (12%)blijven ook hoog staan.  De goede scores van de BRIC-landenstaat niet op zich. Een meerderheid van de CEO’s ziet in de komendejaren de nieuwe topmerken voornamelijk uit opkomende marktenkomen.

72% van de aan het onderzoek deelnemende CEO’s zijn dan ook voorhet ontwikkelen van ” ‘good growth’ that is economically, sociallyand environmentally sustainable is recognition that they would liketo see globalisation evolve in a way that links economic growth andsocial development.” Er is in dit geval sprake van een gedeeldeagenda bij de overheid en hetbedrijfsleven.    

Overheid, bedrijfsleven enonderwijs 

Er is dus ruimte voor bedrijfsleven, overheid enonderwijsinstellingen om de handen ineen te slaan om er voor tezorgen dat de kenniseconomie kan blijven groeien. De focus vanpolitiek en onderwijs op valorisatieprogramma’s om zo de vraag vande markt en het onderzoek van HO-instellingen beter op elkaar af testemmen, past in deze ambitie. 

Het thema van de WEF annual meeting 2011 inDavos, waarop PwC met het onderzoek kwam, is Shared Norms forthe New Reality. De website van het WEF zegt hierover datwe live in a world that is becoming increasingly complexand interconnected but also experiencing an erosion of commonvalues and principles.” Ook in het onderwijs is hier wat datbetreft nog veel te winnen. Sterkere internationalisering van hetHO en het gelijk trekken van Europese diploma’s kan bijdragen aan het versterken vantalent.

Het vinden en integreren van talentvolle nieuwe medewerkerswordt als een grote uitdaging gezien door CEO’s, waarin niet perdefinitie de volledige verantwoordelijkheid bij het bedrijfslevenligt. 54% van de CEO’s geeft aan te zullen gaan samenwerken metoverheid en onderwijsinstellingen. Nieuw hierin is dat het’trainen’ van werknemers door bedrijven en het ‘opleiden’ dooronderwijsinstellingen, meer en meer een geïntegreerde marktbeginnen te vormen. 

“Public and private sectors have a common purpose in achievingoutcomes ranging from improved infrastructure and workforcedevelopment, to climate change mitigation and poverty reduction.Leaders from both recognise the need to collaborate more on thatshared agenda, but they also still see the need for a governmentlead in key areas like infrastructure.” 

Het volledige onderzoek is hier te lezen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK