China steekt miljarden extra in kennis

Nieuws | de redactie
28 februari 2011 | De groei moet van 10% naar zo’n 7%, om duurzamer en houdbaarder te blijven. Premier Wen wil China ‘afkoelen’ en via grootscheepse investeringen in onderwijs en R&D de binnenlandse bestedingen kwalitatief fors verhogen.
De toekomst van de tweede economie ter wereld – net Japan voorbijgegroeid – moet minder eenzijdig afhankelijk worden van de exportvan laagwaardige consumptieartikelen. Dat vereist de versterkingvan twee uitgavencomponenten: de particulier bestedingen van deeigen burgers in China en de collectieve en private investeringenin kennis. Zo kan de kwaliteit van de productiviteit, ook in devormen van een duurzamere dienstensector, aanzienlijk hogerworden.

De strategiebijstelling die premier Wen aankondigt komt op eenbelangrijk moment. De termijn van de huidige staats- enpartijleiding van Hu Jintao en Wen loopt af en een nieuwe groepleiders wordt door de facties in de CCP en haar Politburosamengesteld. De toekomstige lijn wordt daartoe geformuleerd envoor de komende top uitgezet.

De bijstelling van de economische koers bouwt voort op eenlanger gaand debat over de houdbaarheid van het ‘oververhitte’Sovjet-model van industrialisatie, electrificatie, ontvolking vanhet platteland en demping van de individuele welvaart van de grotemassa. De verwoestende impact hiervan op natuur en milieu enleefbaarheid van China werd al vaker door de Academia Sinica aan deorde gesteld.

In een interview met ScienceGuide zei deAcademie-president van China (in januari 2008), Lu Yongxiang, ondermeer: “De economie van China groeit in een enorm tempo en ik wijsdaarbij op de grote uitdagingen voor ons land, waar de economischeontwikkeling ook toe leidt. De ecologische gevolgen op veleterreinen, de noodzaak tot besparing op het energieverbruik. Deonbalans die is ontstaan tussen de economische en socialeontwikkeling van de steden en het platteland en de dunbevolkterurale gebieden in ons land. Als CAS leggen wij dus de nadruk opprioriteiten voor innovatie en voor de ontwikkeling vankenniscapaciteiten met een blik op de langere termijn in plaats vaneen blik vanuit de kortere termijn economische groeifactoren.”

U leest het dubbelinterview met CAS-president Lu en zijnAmerikaanse collega Bruce Alberts hier. Het boek ‘BijzondereBèta’s’ waarin dit gesprek is opgenomen, vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK