De Jager: boete 3000 euro hoefde van mij niet

Nieuws | de redactie
25 februari 2011 | “Een geschenk uit de hemel.” Dat is het regeerakkoord van Rutte en Verhagen voor het onderwijs. Minister Jan Kees de Jager vergeleek zo bij Avans Hogeschool de onderwijsuitgaven met de forse bezuinigingen elders. De langstudeerboete was bovendien door de onderwijsexperts van VVD en CDA zelf bedacht. “Mij levert hij netto niets op, hoor”.

De Jager opende met een rede over duurzaamheid en de financiëlesector een nieuw lectoraat over dit thema bij Avans. In eenwerkcollege met een groep studenten diepte de schatkistbewaarderdat onderwerp verder uit. Ook een doordacht langetermijnbeleid voorde houdbaarheid van de publieke diensten en investeringen noemdehij een wezenlijk onderdeel  van een duurzaam opererendeoverheid. “Niet de winst op de korte termijn, maar de transparantieen houdbaarheid over lange jaren, moet het hoofddoel zijn.Duurzaamheid omvat meer dan een beperkte blik op groen ondernemen,ook al is dat ook belangrijk.”

Een slechte bezuiniging?

Een student wees de minister puntig op de noodzaak gemotiveerde,breed gevormde mensen op te leiden. “Het bedrijfsleven vraagt juistom mensen met meer bagage, mensen die in hun studie meer gedaanhebben, een brede oriëntatie en ervaring hebben gekregen. De boetevan €3000, als je er dan langer over doet, is geen motivatie omextra veel energie in je studie te steken. En dat is wel watbedrijven het liefst zien, dat wij gaan doen. Dat is toch eenslechte bezuiniging zo?”

De Jager ging zeer inhoudelijk en uitvoerig op deze vraag in.Hij schetste uiteraard de generieke noodzaak tot 18 miljard aantekortreductie, verwijzend ook naar de ‘duurzaamheid’ van decollectieve uitgaven voor komende generaties. Maar “bij die 18miljard staat onderwijs er buiten. Er wordt niet bezuinigd op hetonderwijs om dat bedrag te halen.”

Wel worden binnen de sector bedragen verschoven, zodat sommigeposten toch een plus kunnen krijgen, aldus de minister vanfinanciën. “Dat er geen bezuiniging komt op het hele onderwijs, datis een geschenk uit de hemel. Andere sectoren moeten echt forsinleveren en dat is ook verantwoord vind ik, hoe vervelend dat ookzal zijn.” Dat er toch binnen het onderwijs gesneden wordt, komtniet vanwege de financiële druk uit het regeerakkoord,onderstreepte De Jager.

Wel extra uitgaven

“De onderwijsspecialisten wilden bij die ‘0’ bij debezuinigingen niettemin op verschillende posten wel extra uitgavenrealiseren. Dat kon ook, vond ik. Zij hebben daar zelf de ruimtevoor gemaakt. Die collegegeldmaatregel voor langstudeerders hebbenze zelf bedacht, zodat er op andere posten meer geïnvesteerd konworden.”

Minister De Jager meende dat zo’n ‘boete’ van €3000 ook redelijkwas, omdat het vertraagd studeren grotendeels door de gemeenschapbetaald werd. Hij stelde dat een bacheloropleiding zo’n €11.000 perjaar kostte en een vertraagde student zo met de €3000 extra nogsteeds in beperkte mate daar aan meebetaalt. Dat het HO met zijnmacrobudget niet een ‘jaarbedrag’ per ingeschreven student kent,bleef buiten beschouwing.

Tot slot kwam er een boeiende wending in het betoog van debewindsman. Hij stipte aan dat de interne verschuivingen binnen deonderwijsuitgaven voor de staatsschuld en de tekortreductieeigenlijk niet relevant waren. De collegegeldverhoging hadfeitelijk geen betekenis voor dat waar het hem om gaat.

“Voor mij had die maatregel niet gehoeven, hoor. Deonderwijsspecialisten kwamen er zelf mee, zodat er meer ruimte kwamom te herschikken in de uitgaven. Mij levert die maatregel niets opvoor het tekort. Netto blijft het hetzelfde.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK