Factsheet en feiten

Nieuws | de redactie
2 februari 2011 | De net verschenen factsheet van OCW over de definitieve vorm van de langstudeermaatregel bevat enkele opmerkelijke punten. Zo stelt het ministerie: “de komende jaren wordt er incidenteel bezuinigd op het hoger onderwijs maar daar staan structurele investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs tegenover.” Dat zou nieuws zijn: is de korting van €190 mln dus incidenteel?

Uit de stukken die staatsecretaris Zijlstra naarbuiten bracht over zijn definitief wetsvoorstel en hetadviestraject van de Raad van State blijkt dit niet. Decollegegeldverhoging à €3000 is geen tijdelijke tariefingreep dieeen incidentele opbrengst zou moeten opleveren. OCW noemt dezeoverigens “een opslag op het collegegeld,” alsof dit iets anders isdan een hoger tarief voor een specifieke groep.

Incidenteel en structureel

De korting die op Prinsjesdag wordt aangebracht op HBO en WO isvolgens de stukken evenmin tijdelijk. Ook als in dezekabinetsperiode of door volgende kabinetten-Rutte of van anderepremiers nieuwe middelen aan het HO worden besteed, zal de nu aante brengen kaasschaaf-korting van €190 mln structureel blijvendoorwerken. Welke andere bezuinigingen op het HO de facto alsincidentele ingrepen bestempeld kunnen worden geeft de factsheet niet aan.

OCW meldt nu ook, dat er “structurele investeringen” in aantochtzijn, verbonden met de implementatie van het advies van deCommissie Veerman. “Binnenkort wordt bekend hoe die investeringenzullen leiden tot beter hoger onderwijs (maatregelen naaraanleiding van de commissie-Veerman).” Dat is een belangrijkgegeven: de investeringen in kwaliteitsverbetering op basis van’Veerman’ zullen een structureel karakter hebben en dus ook oplange termijn doorwerken in de meerjarenramingen voor het hogeronderwijs.

Geheel uitgesloten

Aan het slot van de factsheet komt nog een opvallendepassage voor. OCW meldt hier: “[Overigens]  is het onderwijsals geheel uitgesloten van de 18 miljard euro aan bezuinigingen.”Op welke afspraak in het regeer- en gedoogakkoord dit feitelijkberust, wordt niet helder gemaakt. Zo is op blz 2 van de bijlagebij het regeerakkoord helder vastgelegd dat van de 18 miljardstructurele ombuigingen in 2015 een bedrag van 1,3 mld onderrubriek G Onderwijs wordt opgebracht. Bij de uiteindelijke ruim 25miljard structurele doorwerking in de meerjarenramingen is dat 1,5miljard.

Wel geeft die bijlage aan dat bij de intensiveringen van hetbeleid -zeg maar extra geld- de rubriek E Onderwijs op eenzelfdebedrag zou mogen rekenen. “Geheel uitgesloten van de 18 miljard” isdan ook feitelijk niet correct. Eigenlijk wel jammer voor eenfactsheet. Wel kan gesteld worden dat de budgettaireafspraken in het regeerakkoord er toe zouden leiden, dat debezuiniging en de extra’s netto op nul uitkomen. Niets meer dus enniets minder.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK