HBO garandeert kwaliteit diploma’s

Nieuws | de redactie
3 februari 2011 | De hogescholen stellen collectief minimumeisen vast aan de kwaliteit en onafhankelijkheid van examencommissies. Zo wil het HBO als geheel de waarde van zijn "getuigschriften duurzaam bestendigen." Men gaat elkaar daar op aanspreken. "De hogeschoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een goede naleving. Ze zullen elkaar daar ook aan houden."

De Algemene Vergadering van de HBO-raad heeft over deborging en bestuurlijke verantwoordelijkheid van de kwaliteit vanexamens en daaraan verbonden diplomering bindende afsprakengemaakt. Deze gaan vergezeld van een zogeheten HandreikingExamencommissies. Daarin is opgenomen op welke wijze deexamencommissies en hun rol het best vorm kunnen krijgen. Ditmoet nu leiden tot volstrekt onafhankelijke examencommissies en eennadrukkelijke bemensing van zulke commissies doorprofessionals op het gebied van onderwijs, het opleidingsprogrammaof het betreffende vakgebied.

“Met deze twee harde garanties geven de hogescholen een nieuwekwaliteitsimpuls aan de beoordeling van hun studenten,” meldt devereniging van hogescholen in een gezamenlijke verklaring. Dit iseen proactieve -en wellicht preventieve- actie ten aanzien van hetpunt waar de inspectie nu indringend onderzoek naar doet. Dit wasgestart na de berichten over de ‘Theo-route‘ en de rapportage door Gerd Leers aan Inholland daarover.


De examencommissies moeten inhoudelijk en bestuurlijkkrachtiger gaan functioneren, ook omdat de gewijzigde WHWdat vereist. De Algemene Vergadering van de HBO-raadvoegt minimumeisen aan toe. “De hogeschoolbesturen zijnverantwoordelijk voor een goede naleving. Ze zullen elkaar daar ookaan houden.”

In de bindende afspraken hierover is vastgelegd dat elke hogeschoolzorgt, dat

  • niemand aan het college van bestuur hiërarchisch verantwoordinghoeft af te leggen over het functioneren in de examencommissie
  • geen personen deel uitmaken van een examencommissie, als zetevens financiële verantwoordelijkheid dragen voor het reilen enzeilen van de organisatie
  • ze alle regelingen rond examens en commissies breed bekendmaakt
  • alle commissieleden over noodzakelijke bekwaamhedenbeschikken
  • ze deskundigheid van commissieleden bevordert en in hetjaarverslag daarover rapporteert
  • elke commissie jaarlijks verslag uitbrengt
  • ze slechts van deze spelregels afwijkt als de kwaliteit van deexamens er aantoonbaar onder lijdt.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK