HO moet Veerman vooral zelf doen

Nieuws | de redactie
8 februari 2011 | "In het hoger onderwijs zelf moeten de belangrijkste keuzes gemaakt worden." Staatssecretaris Zijlstra benadrukt dat OCW vooral een faciliterende en stimulerende rol wil spelen bij de doorvoering van 'Veerman'. OCW kijkt intussen naar bestuurlijke ingrepen op het niveau van Raden van Toezicht "bij gerede twijfel over de bestuurbaarheid."

“Het vormgeven vraagt de inzet vanvelen. Het kabinet realiseert zich dat. Uitvoering geven aan hetrapport Veerman betekent dat er een veranderingsproces op gang moetkomen dat in het gehele hoger onderwijs, bij medewerkers op alleniveaus, draagvlak heeft en tot acties leidt. Daar, in het hogeronderwijs zelf, moeten de belangrijkste keuzes gemaakt worden.”

Cenraal punt van aandacht is desamenhang der dingen. Veerman bood een advies dat een coherentgeheel van acties en veranderingen beoogde. Zijlstra wil diesamenhang behouden, blijkt uit zijn brief, maar vreest ook dat een beroepdaarop een alibi voor uitsel of vertraging zou kunnnen zijn. “Diesamenhang zal ook bij de uitvoering van het rapport worden bewaakt,zonder dat dit tot uitstel van keuzes leidt. Het is van grootbelang dat op korte termijn stappen worden gezet om hetVeerman-proces vaart te geven.”

In het vervolgproces zal deze coherenteopzet verder uitgediept moeten worden. OCW brengt de komendemaanden daartoe een aantal documenten uit. “Twee complexeonderwerpen zal ik bovendien de komende maanden in samenhanguitwerken, te weten profilering en een bekostigingsmodel dat meerstuurt op kwaliteit en missie. In de Strategische Agenda van junizal vervolgens de integrale agenda voor hoger onderwijs, onderzoeken wetenschap worden gepresenteerd.”

Raden van Toezicht

De borging van kwaliteit blijft puntvan aandacht, ook na de recente wijzigingen op dat terrein. In hetbijzonder wil OCW kijken naar mogelijkheden van bestuurlijkeingrepen op het niveau van Raden van Toezicht “bij geredetwijfel over de bestuurbaarheid van dehogeronderwijsinstelling.”

De onderwijskwaliteit wordtzichtbaarder in het accreditatierapport, het tussentijds intrekkenvan accreditatie wordt mogelijk, de positie van de examencommissiewordt versterkt en ook als bij een opleiding alleen de examineringniet aan de eisen voldoet, wordt de opleiding niet geaccrediteerd.Niettemin zal het kabinet nagaan of er nog hiaten zijn in hethuidige stelsel. Het systeem van kwaliteitsborging en, meerspecifiek, de werking van het in- en externe toezicht op deonderwijskwaliteit en de checks and balances in het stelsel, zullennader tegen het licht worden gehouden.”

Human capitalroadmaps

“Samenwerking van hogescholen metbedrijfsleven wordt onder meer bevorderd door de ontwikkeling vansamenwerkingsverbanden rond prioritaire thema’s. Daarbij gaat hetom samenwerking tussen consortia van kennisinstellingen enbedrijven. Begonnen wordt binnen de gebieden hbo-techniek enhbo-landbouw en natuurlijke omgeving. Ook het valorisatieprogrammavan EL&I en OCW, en de aanbevelingen van de door alle partijengedragen Valorisatiecommissie (Veenman) zijn gericht op bevorderingvan de samenwerking.”

Bedrijven moeten zich ooknadrukkelijker rekenschap geven van hun behoeften aan mensen methogere opleidingen. daartoe moeten zij ‘human capital roadmaps’gaan ontwikkelen en hanteren. “De inzet op economische topgebiedenvereist dat er in de toekomst voldoende talent voor deze gebiedenbeschikbaar is. De topgebiedenaanpak moet daarom ook voorzien involdoende menselijk kapitaal. Het verbinden van het graduateonderwijs aan de onderzoekszwaartepunten is daarbij essentieel. Hetbedrijfsleven kan hier met human capital roadmaps een belangrijkebijdrage aan leveren.”

De Open Universiteit wordt voor haarverdere ontwikkeling en profilering ondersteund door “een(internationaal samengesteld) panel van experts die hetconcept-instellingsplan van de OU voor de jaren 2011-2015 gaatbeoordelen.”

Geploegd veld

Vanuit het HO zelf klinken nog weinigenthousiaste reacties. De HBO-raad noemt het niet erg realistischom eerst drie jaar te bezuinigen en dan tegelijk allerleinieuwe en hogere eisen en ambities af te kondigen. “Ook dehogescholen willen een fikse kwaliteitsverhoging en meerdifferentiatie. Wij voelen ons daarin gesteund door dit kabinet. Deonderwijsintensiteit moet omhoog en hogescholen moeten zich meerprofileren. Met het kabinet willen we het hbo aantrekkelijker makenvoor vwo-ers, meer professionele masteropleidingen en meer aandachtvoor praktijkgericht onderzoek. Dit is allemaal niet mogelijkzonder realistische financiering. Het kabinet levert die niet.”

VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda kiesteen vergelijkbare lijn, zij het met een voetbalmetafoor. “Hetkabinet kan niet enerzijds ambiteuze plannen omarmen entegelijkertijd de komende drie jaar honderden miljoen op het hogeronderwijs bezuinigen met de belofte dat daarna weer te investeren.Alsof je besluit het voetbalveld te ploegen vlak voordat dewedstrijd begint.”

De keuze voor selectie is opvallend afwijkend van hetrapport Veerman, noteert ht ISO kritisch. “Dit is niet de manier omde student op de juiste plek te krijgen. Zoals het rapport Veermanook aandraagt zijn matchingsgesprekken hiervoor het juiste middel.”Bij een matchingsgesprek bespreekt een opleiding met toekomstigestudenten of deze opleiding voor die studenten de juiste keus is enjuist ‘hierdoor is een enorme kwaliteitsslag te maken en kan eenstudent een betere keuze maken. Dit kan de schatkist miljardenopleveren. De staatssecretaris wekt nu onterecht de indruk dat deinstelling beter kan kiezen dan de student zelf.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK