Kamer verwerpt splitsing Inholland

Nieuws | de redactie
18 februari 2011 | Het is het ‘Kunduz van het HO-beleid’. SP, PVV en PvdA hebben een opsplitsing van Inholland willen doorzetten in de Kamer. Maar er bleek geen meerderheid voor.

 

 

Na het debat over de inspectieanalyse van de ‘Theo-route’ was debreed gedragen lijn: in april komt de finale rapportage en dan kande verbeteringsaanpak van de hoge school geëvalueerd worden. Op datmoment kan bekeken worden of ingrepen vanuit ‘Den Haag’ nodig enzinvol  zijn. Voor de SP was dit niet interventionistischgenoeg, echter.

Linkse meerderheid?

Het duo PVV-SP gaf daarop aan de aanpak van staatssecretarisZijlstra de facto niet langer te willen gedogen. Een motie diereeds nu bij Inholland wilde overgaan tot ‘defusering’ werd daaromalsnog ingediend. Tot veler verrassing in de Kamer was de PvdAbereid zo’n motie mede te ondertekenen.

Daarmee leek de steun voor het beleid van de bewindslieden envoor het beleid van het college van bestuur van de hogeschool wegte vallen. Zo als al eerder in de voorbije maanden leek een nieuwe’linkse meerderheid’ onder leiding van de SP hetkabinet op onderwijsterrein te kunnen forceren tot een ander beleiddan OCW zou willen.

In de motie werd uitgesproken dat Inholland door haar omvang encomplexe regionale structuur bestuurlijk niet meer houdbaar isgebleken. De bewindslieden zouden met de meest betrokkenen moetenovergaan tot een beleid van opsplitsing in separate, zelfstandigehogescholen.

Toch geen Murphy

Bij de stemming in de Kamer bleken naast VVD en CDA, ook veelandere fracties de ingeslagen lijn nu niet te willen verlaten. Hetnu onverhoeds concluderen dat de verbeteringsaanpak bij Inhollandis mislukt nog voordat zij feitelijk in gang is gezet, was voor hente voorbarig.

Toen de motie in stemming werd gebracht, bleek dat alleen deindieners deze steunden. Vergelijkbaar met het recente debat overeen politiemissie naar Afghanistan kreeg de coalitie net voldoendesteun van fracties als GroenLinks, D66 en de ChristenUnie om dealliantie van de PvdA met de SP en de PVV af te stoppen. Hiermeebereiken deze drie fracties het omgekeerde van wat zij beoogden.Een politieke meerderheid ondersteunt een beleid dat debestuurlijke samenhang van Inholland overeind wenst tehouden. De wet van Murphy heeft blijkbaar voor het eerst nietgewerkt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK