Leren van excellent leraarschap

Nieuws | de redactie
22 februari 2011 | Excellentieprogramma’s om het leraarschap te bevorderen zijn er zowel op academisch niveau als bij de pabo’s. Hoe ontstaat er tussen deze programma’s een inhoudelijk succesvolle dialoog? Wat kunnen zij van elkaar leren? Op 4 april kunt u hierover in discussie tijdens Practice what you teach in Gouda. “Om in de geest van het Droste-effect te blijven: we willen er graag samen chocola van maken.”

Er is een keur aan excellentieprogramma’s die van hetleraarschap weer een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardigberoep moeten maken. Initiatieven als ‘Eerst de Klas‘ en de ‘educatieve minor‘ worden ook door de overheid gesteund enook in het HBO wordt ingezet op excellentie.   

Dialoog tussen deze verschillende onderwijstrajecten vindtmomenteel nog niet veel plaats. En dat terwijl er toch onderlingveel geleerd kan worden. Driestar Hogeschool en Hogeschool EdithStein organiseren daarom in het kader van de Sirius Carrousel eenconferentie voor de onderwijssector om deze discussie op gang tebrengen. 

Doel: vergelijking en consistenteaanpak 

De conferentie heeft een tweeledig doel. Allereerst willen we dedialoog tussen academische pabo’s en pabo’s met eenhonoursprogramma opstarten. Wat zijn onderscheidende en watverbindende, en vooral werkende, principes? Daarnaast zal wordeningegaan op het belang van het Droste-effect bij het ontwerpen enuitvoeren van een excellentieprogramma: een consistente aanpak inde hele onderwijsketen, van het ministerie via deonderwijsinstellingen tot de kinderen in de klas. 

De inhoud 

Tijdens de conferentie willen we vragen beantwoorden als:

• Wat betekent hogere begaafdheid op het vlak van ‘hoofd, harten handen’, ‘kennis, vaardigheid en beroepshouding’, ‘kennen,kunnen, zijn’ en wat betekent dat voor de didactiek?

• Hoe los je de transfer-problematiek tussen theorie en praktijkop?

• Hoe kan bij het ontwerpen en uitvoeren van eenexcellentieprogramma het Droste-effect in

de hele onderwijsketen worden vormgegeven?

• Hoe belangrijk ben je zelf als rolmodel: Practice what youteach?

• Heeft het gebrek aan continuïteit en gezag van de huidige tijdook zijn weerslag op het onderwijskundige leiderschap en op de’professionele ruimte’ binnen onderwijsinstellingen?

• Hoe implementeer je vernieuwingen – zoals een honoursprogramma- duurzaam en succesvol in een onderwijsorganisatie? 

Werkvormen 

We willen docenten en studenten centraal stellen en pendelentussen praktijk en theorie. Plenaire bespreking, workshops ofpresentaties en reflectie in kleinere groepen zullen elkaarafwisselen. Onze ambitie is om met elkaar de overtreffende trap tezijn van een learning community: een creating community. 

Actieve bijdragegevraagd 

De programmacommissie (zie onder) is op zoek naar concretevoorbeelden van onderwijs binnen een honoursprogramma ofacademische pabo (lessen, workshops, excursies e.d.), die de visievan die specifieke lerarenopleiding illustreren. Deprogrammacommissie roept iedereen met ideeën op om contact met onsop te nemen. Om in de geest van het Droste-effect te blijven: wewillen er graag samen chocola van maken. 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden tot en met 7 maart via. Debijbehorende flyer ziet u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK