Onderwijswetenschap moet praktischer

Nieuws | de redactie
16 februari 2011 | “Er is een grote kloof tussen kennisproductie en kennisbenutting.” Het aantal WO-studenten in de onderwijswetenschappen neemt af en het onderzoek is te weinig praktijkgericht. De Commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen (NPTO) wil “een sterk centraal regie-orgaan” om de hele kennisketen te veranderen.

De aansluiting van hoogwaardig onderzoek naar het onderwijs metde praktijk wil in meerdere opzichten onvoldoende lukken, meldt decommissie. Zowel in HBO als in WO. “De schakelfunctie tussenonderzoek en praktijk die werd verwacht van de hbo-lectoraten, isnog onvoldoende waargemaakt.” Daarnaast blijkt ook op universitairniveau de praktijk achter. “Universitaire lerarenopleidingen zijngefragmenteerd en trekken structureel te weinig studenten om tekunnen voldoen aan de vraag op de arbeidsmarkt.”  

Het domein onderwijs- en leerwetenschappen is sterk versnipperdzo staat in het NPTO-rapport dat donderdag aan OCW werdoverhandigd. Het aantal studenten dat een onderwijs gerelateerdestudie volgt moet omhoog en het onderzoek binnen het vakgebied moetweer aansluiting vinden met de praktijk. Krachtige regie op degehele kennisketen moeten de praktijk en inrichting van hetonderwijs gaan verbeteren.

De staat van de onderwijswetenschappen lijkt nog goed, maardonkere wolken treken samen aan de horizon.  “De onderwijs- enonderzoeksprogramma’s in de onderwijskunde en de universitairelerarenopleidingen worden nog steeds als kwalitatief goedbeoordeeld en het Nederlandse onderwijskundig onderzoek wordtinternationaal hoog gewaardeerd. Daar staat tegenover dat de omvangvan de onderwijskundeopleidingen sterk terugloopt en dat nieuwewetenschappelijke ontwikkelingen onvoldoende doorwerken in debestaande opleidingen en onderzoeksprogramma’s.” 

De NPTO stelt centralisering van de regie op de sector voor omde aansluiting met het beroepenveld te vergroten. Iedere hogeschoolof universiteit moet een instellingsspecifiek plan voor deonderwijswetenschappen kunnen presenteren aan een landelijkgecoördineerd regie-orgaan, naar voorbeeld van ZonMW.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK