Ouderenzorg heeft meer HBO nodig

Nieuws | de redactie
17 februari 2011 | In 2030 telt Nederland 1 miljoen ouderen die om wat voor reden dan ook professionele hulp nodig hebben. De toenemende complexiteit van deze hulp doet de vraag naar HBO-professionals groeien. Evelyn Finnema gaat als lector ‘Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd’ van de NHL met deze vraag aan de slag.

Kwetsbare ouderen. Hoe zorg je dat ze zo lang mogelijkzelfstandig blijven en hoe pas je de zorg aan op de wensen vanouderen en eventuele mantelzorgers? Die vraag is niet nieuw voorEvelyn Finnema. Als lector ‘samenhang in ouderenzorg’ is ze al sinds2009 actief op de Hogeschool Rotterdam met het verbeteren vande kwaliteit van de ouderenzorg. Op 16 februari is zij officieelgeïnaugureerd op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Eendubbel-lectoraat dus voor Finnema die naast drie dagen Leeuwarden,ook in Rotterdam werkzaam blijft. De samenwerking tussen deze tweelectoraten wordt hiermee ook bestendigd.

Onbekend maakt onbemind

Terwijl uit de cijfers van de HBO-raad blijkt dat destudentenaantallen in de zorgopleidingen momenteel hard stijgen, isde ouderenzorg nog steeds een ondergeschoven kindje. Veel lager enmiddelbaar geschoold persoon, terwijl de toenemende complexiteithet werken steeds veeleisender maakt. “De ouderenzorg schreeuwt omHBO’ers”, stelt Finnema dan ook. “Je moet tegenwoordig niet alleengoed zijn in het verlenen van zorg, maar ook in de samenwerking metanderen in een complex krachtenveld met vaak tegengesteldeeisen.” 

Vooral de multi-morbiditeit (ouderen kampen vaak met veelverschillende klachten tegelijk) van ouderen zorgt voor problemen.Voor iedere klacht is een andere specialist nodig en dus zijn ervele verschillende ‘ketens’ waarin ouderen moeten communiceren metzorgverleners. “En die ketens communiceren niet met elkaar.” Erwordt daarom al steeds meer met casemanagers gewerkt, die peroudere bekijken hoe de zorg het beste afgestemd kan worden. “Maareigenlijk is het triest dat we functionarissen moeten aanstellendie de complexiteit in de zorg moeten ontwaren.” 

Hoger opgeleide professionals in de zorg, moeten deze problemenmeer ondervangen. “Als een brugfunctie tussen management enzorgontvangers.” Maar het HBO moet hier ook op ingericht worden.Initiatieven als de nieuwe opleiding toegepaste gerontologie opWindesheim juicht Finnema dan ook toe. Studenten moeten meer kennismaken met de mogelijkheden in de ouderenzorg. “Onbekend maaktonbemind.” 

Ook zorginstellingen moeten meer mogelijkheden bieden aanHBO-professionals. Meer stageplaatsen op niveau enarbeidsvoorwaarden die passen bij het opleidingsniveau van denieuwe groep professionals. “Input van beide kanten van hetspectrum geven borging aan de kwaliteit van deouderenzorg.” 

In de geest van A.S. Talma 

Het Talmalectoraat ‘Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd’wordt gefinancierd door de Talmastichting. In een kort filmpje werdvoorafgaand aan Finnema’s inaugurele rede kort stilgestaan bij hetontstaan van de stichting vernoemd naar oud-minister A.S. Talma,één van de grondleggers van de sociale wetgeving in Nederland. Destichting houdt zich al sinds 1928 actief bezig met het bieden vangoede zorg voor ouderen  en beheert ook een aantal ‘TalmaRustoorden’ in Noord-Nederland. Met het Talmalectoraat hoopt destichting actief bij te dragen aan het onderzoek naar het actiefinzetten van op onderzoek gebaseerde kennis in de opleidingen en inde praktijk van de ouderenzorg. 

Het versterken van de rol van het HBO in de ouderenzorg is éénvan de pijlers van het lectoraat om deze doelstelling te bereiken.Ook in Rotterdam waar Finnema samenwerkt met de eveneens op deinauguratie aanwezige Marleen Goumans, wordt dit nagestreefd.Goumans werkt sinds 2009 met Finnema op het lectoraat aan deHogeschool Rotterdam. Finnema heeft dan ook ambities die voor beideinstellingen moeten gaan gelden. “Geriatrie moet meer en meerbestendigd worden in de opleidingen op de Hogeschool Rotterdam ende NHL. Meer HBO in de ouderenzorg is de enige manier om het eigenwelzijn te bevorderen.” 

Uit handen van CvB-voorzitter Willem Smink, ontving EvelynFinnema na haar rede de  Leeuwardense lectorenpenning, waarmeezij nu ook officieel het Talmalectoraat aan de NHL leiding geeft.Met de dubbelrol van Finnema wordt de samenwerking tussen hetRotterdamse en Leeuwardense lectoraat duidelijk gestalte gegeven enzullen Finnema en Goumans het onderzoek naar kwalitatiefhoogwaardige ouderenzorg verder uitwerken.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK