Revolutio

Nieuws | de redactie
22 februari 2011 | Elke student die aan de Rijksuniversiteit Groningen de bachelor of master haalt, krijgt haar diploma opgesteld in het Latijn. Scheidend rector magnificus Frans Zwarts kreeg als eerste zo’n nieuwe bul. Als bewijs van succes in de Rectoraatskunde. Non sunt minimi qui regunt civitatem.

In 2001 werd de Latijnse bul afgeschaft, men prefereerde inhet Noorden voortaan het Nederlands en het Engels. Nu keert de RUGterug op haar schreden. Een echte revolutie dus, een ommekeer. Metook nog tot en met vrijdag 15 april in de Universiteitsbibliotheek’Non scholae sed vitae’, een tentoonstelling over het gebruik vanhet Latijn in de academische wereld.

Lingua franca

Wie geen Latijn kende, kon  tot ver in de 19e eeuw nietdeelnemen aan het universitaire onderwijs. Tot enkele decenniageleden werden bijvoorbeeld bullen (diploma’s) van studenten nog inhet Latijn uitgegeven. Hierin kwam aan het begin van deze eeuwverandering, toen besloten werd dat de diploma’s in het Engelsmoesten worden gesteld, omdat dat nu eenmaal de taal is waarin inde hedendaagse wereld de meeste communicatie plaatsvindt.

De universiteit staat hier bij stil met onder meer dezetentoonstelling, die laat zien dat de traditie nog springlevend is.Unieke voorwerpen uit diverse depots en archieven, maar ookafbeeldingen van kwetsbare werken laten zien dat het Latijn echt de’lingua franca’ was. En beslist geen dode taal. Dat spreektook uit het feit dat Groningse latinisten zich nubuigen over eigentijdse Latijnse vertalingen van alleRUG-opleidingen, waardoor studenten straks dus weer een’ouderwetse’ bul in deze taal gaan ontvangen. Sic. Gratias agimus.

UU in Amersfoort

Het is nu nog slechts een kwestie van tijd of de droom van eenUniversitas Neerlandica van oud-UU-voorzitter Jan Veldhuis wordtwaar. Zoals de wapenspreuk van zijn universiteit het zegt: SolIustitiae Illustra Nos. Overigens had het niet veelgescheeld of de Utrechtse universiteit had in Amersfoort gestaan.In de zeventiende eeuw wilden namelijk zowel Utrecht als Amersfoorteen universiteit. De provinciale bestuurderen steunden Amersfoort,omdat Utrecht “te veel afleyding aan de studeerende jeugd” zouverschaffen. Doch dit terzijde.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK