Studeren goed voor integratie

Nieuws | de redactie
16 februari 2011 | Kansen op studie en ontwikkeling zorgen ervoor dat vluchtelingen beter en op hoger niveau kunnen deelnemen in werk en maatschappij, zo laat het SCP zien. “Het is geen toeval dat juist Iraniërs over het algemeen hoger opgeleid zijn en dat het onderwijssysteem in Somalië zo’n twintig jaar geleden uiteen is gevallen,” noteert het UAF.

Kees Bleichrodt, directeur van het UAF, de Stichting voorVluchteling-Studenten zegt: ‘Als mensen hoger zijn opgeleid, kunnenze ook beter participeren in de arbeidsmarkt. Uit de cijfers van destudie van het Sociaal-Cultureel Planbureauwordt dit verband onmiskenbaar zichtbaar. Zo heeft 49% van deIraniërs werk, en slechts 29% van de Somaliërs. Het is geen toevaldat juist Iraniërs over het algemeen hoger opgeleid zijn en dat hetonderwijssysteem in Somalië zo’n twintig jaar geleden uiteen isgevallen. Onderwijs is van cruciaal belang voor integratie enparticipatie.’

Er zijn ook aanwijzingen dat de duur van de asielprocedureinvloed heeft op het vinden van werk. Voor Somalische vluchtelingengold een beleid, waarmee zij direct in aanmerking kwamen voor eentijdelijke verblijfsvergunning. Dit is door het vorige kabinetafgeschaft met als gevolg, dat de asielprocedures voor deze groepaanzienlijk verlengd werden.

Tijdelijke verblijfsvergunningen zijn ingetrokken en er wordtopnieuw bekeken of de betreffende vluchtelingen moeten wordenuitgezet. Dat blijkt contraproductief te werken.  Bleichrodt:”Als de asielprocedure langer duurt, neemt de onzekerheid van devluchtelingen toe en wordt het steeds moeilijker om toe te tredenop een opleiding en op de arbeidsmarkt.”

Om de participatie en economische zelfredzaamheid vanvluchtelingen te bevorderen, pleit het UAF voor herziening van ditbeleidsmodel. Bleichrodt legt uit: “Asielzoekers zouden driemaanden na aankomst in Nederland taalonderwijs moeten krijgen enzes maanden na aankomst toegang tot onderwijs en arbeidsmarkt. Alsde overheid niet in staat blijkt om uiterlijk na drie jaar eenbesluit te nemen zou een verblijfsvergunning moeten wordenverleend.”

U leest hier het gesprek van ScienceGuidemet UAF-voorzitter Ruud Lubbers tijdens de feestelijkediplomauitreiking die zijn organisatie jaarlijks organiseert.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK