Terug naar Jeruzalem

Nieuws | de redactie
15 februari 2011 | De Bijbelse taal is vaak rijk aan poëzie en historische betekenissen. Maar hoe begrijpen wij deze nog? Een mooi voorbeeld biedt de promotie van Reinoud Oosting (VU) over de terugkeer van de Joodse ballingen uit Babel naar Israel en de herbouw van de stad Jeruzalem. Daar deden ook vluchtelingen uit Egypte aan mee, laat hij zien.

Na de onderwerping van Israel en Juda door de koningen van Babelvolgde de tijd van de Joodse ballingschap ‘aan Babylonsstromen’ in Mesopotamië. (Denk aan het ‘slavenkoor’ van Verdi, datde Joodse ballingen zingen in zijn opera Nabucco: ‘Va. pensierosull’ali dorati’!) Maar dat was niet de enige uittocht uitJeruzalem in die jaren, wel degene die de meeste traumatischehistorische herinnering naliet. Er blijken twee groepen Israëlietenweggetrokken te zijn: de Israëlieten die als ballingen naar Babelzijn gevoerd en de Israëlieten die zijn uitgeweken richtingEgypte.

Over het algemeen legt men de nadruk op de terugkeer van deeerste groep, die uit Babylon. Reinoud Oosting laat ziendat dit doorwerkt in het Bijbel boek van deprofeet Jesaja. In de hoofdstukken 40-55 zijn er tweebelangrijke thema’s: de terugkeer van de ballingen uit Babel naarSion en de herbouw van de stad Jeruzalem.

Uitnodiging om mee te bouwen

Bij de herbouw van de stad Jeruzalem komt de andere groepIsraëlieten in zicht, namelijk de uitgewekenen naar Egypte. Zijworden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te helpen bij de herbouw vande stad Jeruzalem. 

Poëtische teksten in het Oude Testament zijn voor hedendaagseuitleggers vaak lastig om te duiden. Oosting presenteert eenmethode voor het interpreteren van Bijbels Hebreeuws poëzie. Hijlaat zien dat analyse van taalkundige gegevens in de tekst, zoalszinsbouw, moet plaatsvinden vóór het onderzoek naar de literairevormgeving en de theologische betekenis van de tekst. Het toepassenvan deze benadering op Jesaja 40-55 levert nieuwe inzichten op overde rol die Sion/Jeruzalem speelt in deze hoofdstukken.

Database voor Bijbels Hebreeuws

Voor het onderzoek naar de taalkundige patronen in Jesaja 40-55gebruikte Oosting een elektronische database van het OudeTestament. Deze database maakt het mogelijk om in de HebreeuwseBijbel te zoeken naar vergelijkbare syntactische constructies inverschillende teksten. De vergelijking van patronen werpt licht opde taalkundige regels die in een specifieke tekst zijntoegepast.

Oosting levert een bijdrage aan de interpretatie van antieketeksten in onze moderne tijd. Directe belanghebbenden van zijnbenadering zijn vertalers en uitlegger van het Hebreeuwse OudeTestament. De methode is echter ook toepasbaar op andereverzamelingen van klassieke teksten. Door het vergelijken van detaalkundige patronen in de oude teksten krijgt een hedendaagselezer beter toegang tot de inhoud van deze teksten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK