Van Bijsterveldt steunt topvrouwen

Nieuws | de redactie
3 februari 2011 | “Aandacht voor meer vrouwelijk talent blijft nodig," zegt minister Van Bijsterveldt, die bezorgd vast stelt, dat de groei van het aantal vrouwelijke bestuurders stagneert. Ook de kennissector is hier nog niet volmaakt. Het charter Talent naar de Top blijft daarom zeer nodig en blijft haar steun ontvangen.

De economische crisis lijkt ook een remmende werking te hebbenop de groei van het aantal vrouwelijke bestuurders bijbeursgenoteerde bedrijven. Het is daarom van belang om ook in 2011onverminderd in te zetten op een grotere toestroom, doorstroom enbehoud van vrouwelijk talent in topfuncties. ‘Talent naar deTop’  houdt daarom ook in 2011 financiële steun van OCW enEL&I.

De stichting streeft via het charter ‘Talent naar de Top’ naar eengrotere toestroom, doorstroom en behoud van vrouwelijk talent intopfuncties. In drie jaar hebben ruim 150 bedrijven zich bijdit initiatief aangesloten. Ook verschillende kennisinstellingenals universiteiten en NWO hebben het charter getekend. De leidse vice-rector Rietje van Damzei in dat verband al: “De financiële crisis waarin de wereldmomenteel verkeert gaat op een dag weer voorbij en dan doemt hetprobleem van de vergrijzing weer op. Naar verwachting ontstaat danoveral een tekort aan hoogopgeleiden. Daardoor is er de urgentie omnu al te investeren in al het talent, niet alleen hetmannelijke.”

 

LNVH-voorzitter Els Goulmy en FOM-directeur Wim van Saarlooshebben naar aanleiding van de steun in het Wo en R&D voor hetcharter een ambitieus programma voor verdere talentstimulering opgesteld. “Aandacht voormeer vrouwelijk talent in de top van de organisatie is belangrijkomdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van het bestuur en onderzoekuitwijst dat diversiteit in de top gunstig is voor debedrijfsresultaten. Daarnaast hebben vrouwen in de top eenbelangrijke voorbeeldfunctie voor vrouwelijk talent in de rest vande organisatie,” zegt Marja van Bijsterveldt.

Organisaties die zich aansluiten bij het charter leggen meetbaredoelstellingen vast voor het aantal vrouwen in de Raad van Bestuuren de bestuurslagen daaronder. Uitgangspunt is dat bedrijven enorganisaties zelf verantwoordelijk zijn voor de benodigdecultuurverandering in de top van hun organisatie. Ze bepalen zelfde strategie en bijbehorende doelstellingen.Ondertekenaars ontwikkelen een eigendiversiteitstrategie en -onder meer ook- specifiekeinstrumenten voor carrièrebegeleiding van vrouwelijk talent.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK