Verhagen wil uitdagen

Nieuws | de redactie
15 februari 2011 | Maxime Verhagen deed ooit twee studies. En dat in 11 jaar. Het kon toen nog. “Ik ben nog rechten gaan studeren omdat je de straat anders kon plaveien met werkloze historici”, zei de EL&I-minister op vragen van Windesheim-studenten. Maar het meeste had hij heus zelf betaald.

Hoewel geen OCW-bewindhebber moest Verhagen tijdens de NTRCollege Tour op Hogeschool Windesheim zich wel stevig verantwoordenop dit gebied. Dit had met name te maken met zijn eigen studieduur.Vanuit de collegebanken toegezongen door een ‘langstudeerder’ werdde discussie eerder ludiek dan echt serieus.

Zijn boodschap was in dit verband ongewijzigd ten opzichtevan voor de verkiezingen. De studiefinanciering moest overeindblijven. “Het CDA wilde in deze kabinetsperiode de basisbeurs instand houden voor de bachelorfase, maar daar stond tegenover dathet collegegeld omhoog moest.”

Over zijn innovatie- en kennisbeleid werd Verhagen concreter. Deinvestering van €1,5 miljard in de negen topgebieden moet het”bedrijfsleven uitdagen tot meer onderzoek en onderwijs.” Bovendienmoet een groot deel van de daar nu geldende regelgeving verdwijnen.Door minder omslachtigheden zou de investering met de bestaandemiddelen sneller en steviger resultaat opleveren. “Het geld dat eris moeten we zo goed mogelijk gebruiken.”

Hoe dat uitdagen in zijn beleid verder concreet gemaakt zouworden, bleef in de lucht hangen. Concrete samenwerking tussenbedrijfsleven en onderwijs, bijvoorbeeld in het aanbieden van scholarships en succesvolle projecten als Eerst de Klas, kwam niet ter sprake. Evenminging het in het debat met de studenten op Windesheim over hetwaarom en de inhoudelijke criteria achter zijn keuze voor dietopgebieden of over de financiering van het HO op basis van daaraangekoppelde kwaliteitscriteria, zoals Verhagen bepleitte in de recente briefdaarover.

Over de politicus en de mens Verhagen kwam in het debat met deZwolse studenten wel ineens een boeiende observatie op tafel. “Ikben geen goede toneelspeler,” bekende hij toen hem gevraagd werdnaar zijn emotionele opwelling tijdens het partijcongres van hetCDA.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK