VNO-NCW: steviger vervolg op Veerman

Nieuws | de redactie
11 februari 2011 | "Positief dat het kabinet werk wil maken van de adviezen van de commissie-Veerman gericht op het toekomstbestendig maken van het hoger onderwijs." Er moet wel “een link gelegd worden” tussen “de gewenste profilering van hoger onderwijsinstellingen en de topsectoren van onze economie,” zegt VNO-NCW. Zij wil daarom een eind aan “de huidige informele positie van het bedrijfsleven” bij de betrokkenheid bij de HBO-kwaliteit.

Bernard Wientjes en de zijnen zijn op zichzelf positief over deuitwerking door staatssecretaris Zijlstra. Maar duidelijk is datzij op verschillende punten de scherpte nog missen. “Bij deuitwerking van de voorstellen is het zaak om de positie van hetbedrijfsleven, de grootste afnemer van het hoger onderwijs, in datonderwijs te versterken. Bedrijfsleven, overheid en hoger onderwijsmoeten samen de kwaliteit van dat onderwijs te verbeteren. Daarbijpast niet de huidige informele positie van het bedrijfsleven, aldusde organisatie.”

“De brief van de staatssecretaris bevat de goede richting,” heethet wat zuinig. Men noteert “de ambitie om wat te doen aan debekostiging van het hoger onderwijs”, maar voegt daar meteen eenaanscherping aan toe: “De positie van het bedrijfsleven kan volgensVNO-NCW worden versterkt door in de bekostiging van het onderwijskwaliteit en de arbeidsmarktrelevantie belangrijker telaten meewegen.”

Er moet ook uitdrukkelijker een link gelegd  worden tussen”de gewenste profilering van hoger onderwijsinstellingen en detopsectoren van onze economie.  Per topgebied moet wordengeïnventariseerd welke opleidingen het bedrijfsleven nodig heeft enop welke onderzoeksgebieden moet worden ingezet.”

De werkgevers “kunnen zich vinden in de plannen voor eenselectievere doorstroom; dit door het toelatingsrecht van studentente veranderen in toelaatbaarheid. Maar dat mag niet ten koste gaanvan de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK