Bedrijfsleven en universiteit horen bij elkaar

Nieuws | de redactie
15 maart 2011 | Nobelprijswinnaar André Geim ontwikkelde met zijn 'gekke vrijdagavondproeven' toevallig grafeen. Hoewel deze doorbraak niet met het oog op een bepaald product ontstond, zal het in hoog tempo tot brede toepassingen in de elektronica leiden. De VSNU wijst met dit voorbeeld Kamer en kabinet op de waarde van een slim kennisbeleid voor de economie.

“Het bedrijfslevenbeleid moet leiden tot een betere samenwerkingtussen kennisinstellingen, bedrijven en overheid. Een streven datde universiteiten volop steunen en waar ze zich de komende jarenverder aan zullen committeren.” Met deze inzet meldt de VSNU hoe deuniversiteiten de samenwerking met het nieuwe beleid van ministerVerhagen zelf invulling willen geven. “Universiteiten enbedrijven kunnen namelijk terugkijken op meer dan vijftien jaarintensieve en succesvolle samenwerking. Bijvoorbeeld in deinternationaal zeer geprezen vorm van Technologische Topinstituten(TTI’ss). Het ligt de universiteiten dan ook nauw aan het hart omdeze samenwerking in de toekomst voort te zetten en naar nieuwesuccessen te leiden.”

De VSNU wijst daarbij op enkele belngrijke elementen voor hetsucces hiermee. “Universiteiten bestaan om deze drie elementen teverbinden: dat is de kern van het wetenschappelijk bedrijf. Hetuniversitair onderzoek bestaat uit drie concentrische cirkels. Debuitenste cirkel is onderzoek dat een researchomgeving biedt overde vole breedte van het wetenschappelijk onderwijs. De middelstecirkel bestaat uit onderzoek binnen thematische gekozen profielenwaar de universiteiten zich nadrukkelijk op wilen richten. Debinnenste cirkel bestaat uit zwaartepunten gericht op detopgebieden, de ‘grand challenges’ en/of speerpunten vanfundamenteel onderzoek. Om te waarborgen dat universiteiten in detoekomst een sleutelrol blijven vervulen in maatschappelijke eneconomische vernieuwing, moeten deze drie cirkels goed in balansblijven en van voldoende omvang zijn.”

De aantrekkingskracht op jonge generaties wetenschappers is indeze tijd van vergrijzing en kenniseconomie essentieel gewroden,maar de universiteiten zijn hier zeer bezorgd. “Hier dreigt eengroot gevaar. Door het jaarlijks wegvalen van een half miljardaan FES-gelden voor kennis en innovatie binnen publiek-privateconsortia, zulen duizenden banen voor jonge veelbelovendewetenschappers verdwijnen. Om te zorgen dat er in de toekomstvoldoende ruimte blijft om talent aan te trekken, te ontwikkelen ente behouden, zal linksom of rechtsom een alternatief voor dewegvallende middelen gevonden moeten worden.”  

Naast het voortzetten van de samenwerking met bedrijven ininnovatieve samenwerkingen, blijft fundamentele wetenschapessentieel, zegt de VSNU. “De doorbraak die daaruit voortkomt kentvaak geen onmiddelijke toepassing in nieuwe producten, maar vormtwel de basis voor latere nieuwe technologieën van grote economischewaarde. Daarbij speelt toeval ook een belangrijke rol, zoalsNobelprijswinnaar André Geim recentelijk aantoonde. Met zijn ‘gekkevrijdagavondproeven’ ontwikkelde hij  toevalig grafeen.Hoewel deze doorbraak niet met het oog op een bepaald productplaatsvond, zal het in de kortste tijden brede toepassingen kennenin o.a. de elektronica.” 

“Innovatie is voor haar succes afhankelijk van geslaagdeimplementatie en gedragsverandering. Dat betekent dat de mens- enmaatschappijwetenschappen ook in de context van innovatie eenbelangrijke bijdrage kunnen en moeten leveren,” onderstrepen deuniversiteiten en wijzen daarbij op de cryuciale rol die Europahier speelt. “De Innovation Union biedt een uitdagend perspectieftot 2020. Wij bepleiten een ambitieuze houding van deNederlandse regering in dit verband. Groei van Europese onderzoek-en innovatiefondsen en toenamen van grensoverschrijdendesamenwerking zijn zeer in het belang van de toekomst van deNederlandse wetenschap en het Nederlands innovatiefpotentieel.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK