Economie goed voor talent

Nieuws | de redactie
21 maart 2011 | De economische vooruitzichten worden rooskleuriger en dat leidt meteen tot extra vraag naar talent op hoog niveau. “We zien dat de behoefte aan hoog opgeleide, gespecialiseerde krachten toeneemt en dat de grootste vraag uitgaat naar engineers voor productontwikkeling,” zegt UvT-decaan Kees Koedijk over zijn wereldwijde CFO Survey.

Inflatie blijft een zorg. Ruim 70% van de Europese CFO’s vindt dat het Europese noodfonds (European FinancialStability Facility ofwel EFSF) niet of onvoldoende in staat is omfinanciële stabiliteit in Europa te garanderen. Bovendien vindtbijna driekwart van de Europese CFO’s dat toezicht en reguleringvan internationale banken aan één Europese instelling moet wordenovergelaten. Dat blijkt uit de nieuwste resultaten van de CFOSurvey, uitgevoerd door Tilburg University en DukeUniversity. 

Positieve vooruitzichten

Het positieve economische sentiment van het laatste kwartaal in2010 wordt dit kwartaal voortgezet. Amerikaanse CFO’s zijn hetmeest optimistisch over de economie van hun land sinds het eerstekwartaal van 2007. 56% van hen geeft aan dat hun optimisme istoegenomen. In Azië is dat 65% en in Europa 39%. Hoewel hetgemiddelde optimisme een duidelijke verbetering laat zien, blijfthet (relatief) aantal optimisten in Europa dus nog achter invergelijking met de rest van de wereld. Dit heeft ongetwijfeld temaken met het feit dat, ondanks het positieve sentiment, definanciële crisis nog steeds een van de belangrijkste externezorgpunten voor de Europese CFO’s vormt.

Ruim 70% van de CFO’s vindt bijvoorbeeld dat het huidigeEuropese noodfonds niet in staat is om de financiële stabiliteit inEuropa te faciliteren vanwege het ontoereikende mandaat en/ofomvang. Daarnaast is meer dan 70% van de CFO’s van mening dat hettoezicht en de regulering van de bankensector in Europagecentraliseerd dienen te worden op Europees niveau.

Energiekosten zorgelijker

Naast consumptieve vraag en prijsdruk van concurrenten, wordtdit kwartaal ook de toename in brandstofkosten als punt van zorggenoemd. Dit is potentieel een eerste signaal voor inflatierisico.Te meer omdat CFO’s ook een prijsstijging in eigen producten vangemiddeld 2.5% verwachten- het hoogste niveau sinds het begin van2007. 

Ook de opwaartse trend met betrekking tot het sentiment rondomde financiële vooruitzichten voor het eigen bedrijf wordtvoortgezet. Gedurende dit eerste kwartaal van 2011 gaf bijna dehelft van de CFO’s aan dat hun optimisme is toegenomen. Bovendienis het gemiddelde optimisme tot het hoogste niveau gestegen sindsbegin 2008. 

Werven en houden van talent

Dit blijkt vooral uit het feit dat de Europese CFO’s een lichtetoename in het aantal banen verwachten. Deze toename verwachten zemet name in tijdelijke contracten en outsourcing van werk. Hetaantal mensen dat in vaste dienst wordt genomen, zal naarverwachting afnemen. Desondanks is het werven en behouden van goed,gekwalificeerd personeel nog steeds een van de voornaamste zorgenvoor de bedrijven.

“De mix in functies en expertise die op dit moment gewild zijn,geeft blijk van een toenemend vertrouwen in de economie. We ziendat de behoefte aan hoog opgeleide, gespecialiseerde krachtentoeneemt en dat de grootste vraag uitgaat naar engineers voorproductontwikkeling. Hieraan zien we dat bedrijven weer bereid zijnte investeren, en dat is een duidelijke stap in de goede richting”,aldus Kees Koedijk, decaan van de Tilburg School of Economics andManagement en oprichter van het Europese deel van de survey.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK