Elke docent een master

Nieuws | de redactie
1 maart 2011 | Het opleidingsniveau van leraren moet omhoog: verplichte bij- en nascholing en elke nieuwe leraar opleiden tot masterniveau, zo adviseert de Onderwijsraad aan minister Van Bijsterveldt. Dit sluit sterk aan op het debat in de eigen kring van de lerarenopleidingen.

Het advies Naar hogere leerprestaties in het voorgezetonderwijs is gisteren door de Onderwijsraad aangeboden aanOCW-minister Van Bijsterveldt. Naast een kwaliteitsimpuls voorhet leraarschap pleit de raad tevens voor invoering van eendiagnostische toets om leervorderingen te meten, zodat lerarengerichter kunnen werken aan verbetering van leerprestaties.

Het opleidingsniveau van leraren in Nederland daalt, terwijl hetopleidingsniveau van leraren internationaal gezien juist toeneemt.In de landen die in internationale vergelijkingen goed presterenblijken de leraren hoger opgeleid. Nederland moet in dezeontwikkeling meegaan om de leerprestaties te kunnen verhogen. In denabije toekomst moeten alle leraren in het voortgezet onderwijsdaarom zijn opgeleid op masterniveau, aldus de Onderwijsraad.

Nieuwe leraren binnen vijf jaar een master

Nieuwe leraren met een bacheloropleiding krijgen een’startkwalificatie’ om te mogen lesgeven, onder voorwaarde datbinnen vijf jaar een masteropleiding is afgerond. Is dat niet hetgeval, dan komt de registratie in het lerarenregister – en daarmeede lesbevoegdheid – te vervallen. Voor leraren die nu al voor deklas staan wordt bij- en nascholing verplicht en eveneens gekoppeldaan het lerarenregister. De raad stelt tevens voor om ook voorschoolleiders bekwaamheids- en nascholingseisen te ontwikkelen enop te nemen in een schoolleidersregister.

Het belang van hoogopgeleide leerkrachten wordt onderschrevendoor de Tweede Kamerleden. In het debat“Meesterschap” op de HU in november 2010 gaven deonderwijswoordvoerders van VVD en PvdA al aan dat een master hetstreefniveau van leraren moet zijn. Het nu gepresenteerde adviesvan de Onderwijsraad, gaat evenals de SP en GroenLinks destijds,zelfs verder door het masterniveau als toegangseis te stellen.

Diagnostische toets om leervorderingen temeten

Om gerichter te kunnen werken aan hogere leerprestaties stelt deraad dat scholen aan het eind van het tweede leerjaar eendiagnostische toets gaan gebruiken om de leervorderingen voor devakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde in kaart te brengen.De referentieniveaus fungeren hierbij als meetlat om te kunnenbepalen waar een leerling in zijn ontwikkeling staat.

De resultaten zijn bedoeld als tussentijdse niveaubepaling voorgebruik door de school. Op basis van deze gegevens kan hetonderwijsprogramma voor individuele leerlingen worden bijgesteld:bijvoorbeeld om het gewenste basisniveau te kunnen bereiken, maarook om een goed presterende leerling meer uitdaging te bieden.

Door op deze vakken elk jaar een peiling te houden onder 20% vande scholen krijgen de scholen een betrouwbare benchmark waarmee zijhun resultaten kunnen vergelijken met scholen met eenzelfdeleerlingenpopulatie. De landelijke peiling geeft de minister zichtop de staat van het onderwijs in Nederland.

Zowel politiek als onderwijs lijkt zich doordrongen te zijn vande noodzaak van hoogopgeleide docenten. Zowel op WO- als HBO-niveauworden er excellentieprogramma’s aangeboden en de discussie hoedeze te professionaliseren en te verbeteren is nog steeds gaande.Op 4 april kunt u hier ook over in discussie,tijdens de conferentie Practice what you teach inGouda.

Het volledige rapport van de Onderwijsraad vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK