Geef studie terug aan student

Nieuws | de redactie
21 maart 2011 | "Rutte wil Nederland aan de Nederlanders teruggeven. Prima. Laten we beginnen bij het hoger onderwijs. Laten we de studie aan de student teruggeven." Jesse Klaver van GroenLinks wil een rijker antwoord op Veerman. "Een universiteit is geen massaproducent van veelverdieners. Een hogeschool is geen hogere lesfabriek."

“Vorig jaar heeft de Commissie Veerman de conclusie getrokkendat het hoger onderwijsstelsel niet toekomstbestendig is. DeCommissie pleit voor ingrijpende maatregelen gepaard aan een flinkeinvestering. De regering komt op basis van het commissierapport metvoorstellen. Maar met die voorstellen wordt vooral meer gevraagdvan de student, zonder dat daar meer kwaliteit tegenover staat.

5 rechten

GroenLinks vindt dat de studenten over het hoofd worden geziendoor het kabinet. GroenLinks wil dat studenten ruimte krijgen omzich te ontwikkelen. Een universiteit is geen massaproducent vanveelverdieners. Een hogeschool is geen hogere lesfabriek.Hogescholen en universiteiten moeten plaatsen zijn waarwetenschappers, specialisten en professionals worden opgeleid.Plaatsen waar breed ontwikkelde en betrokken burgers wordengevormd.

De belangen van het stelsel en de instellingen staan in dekabinetsplannen voorop. Met de boete op lang studeren, het inkortenvan het OV-recht, het afschaffen van de beurs op Masters-niveau enhet heffen van extra collegegeld voor kleinschalig onderwijs,vraagt de regering studenten om meer geld. Tegelijkertijd haalt deregering de komende vier jaar 800 miljoen euro weg bij het hogeronderwijs. De regering voert de druk op studenten op. Zij moetenpresteren en betalen, maar krijgen er niets voor terug.

Rutte wil Nederland aan de Nederlanders teruggeven. Prima. Latenwe beginnen bij het hoger onderwijs. Laten we de studie aan destudent teruggeven. GroenLinks stelt voor om studenten vijf rechtentoe te kennen.

1. Recht op toegang

De regering oppert de mogelijkheid van verregaande selectie aande poort voor alle opleidingen. Hierbij staan capaciteiten enmotivatie voorop. Het huidige beleid wijst uit dat de regering hierook de bereidheid om meer te betalen onder verstaat.

GroenLinks wil uitgebreide matching tussen student en opleiding,zodat de student de juiste keuze kan maken. Iedereen met een VWO-of HAVO-diploma moet de mogelijkheid hebben een goede opleiding tegaan volgen zonder dat daar allerlei extra eisen aan wordengesteld. De voorlichting op middelbare scholen moet op peil wordengebracht. Universiteiten en hogescholen mogen alleen voor deopleiding relevante eisen stellen. Studenten moeten nietsolliciteren voor een opleiding, maar voorgelicht worden engesprekken voeren over welke studie het best bij hun talentenpast.

2. Recht op begeleiding

De regering wil de helft van de Nederlanders een hogereopleiding geven. Universiteiten en hogescholen hebben steeds meerstudenten, maar de bekostiging loopt niet gelijk op. De meestehoogleraren besteden hun tijd liever aan onderzoek dan aanonderwijs.

GroenLinks stelt voor een minimum aantal docenten per student inte voeren. Onderwijzend personeel op universiteiten wordtbeoordeeld op hun onderzoek en publicaties, waardoor zij mindertijd en aandacht hebben voor onderwijs. Het aantal studenten blijftgroeien. Als het aantal docenten niet meegroeit, daalt de kwaliteitvan het hoger onderwijs.

3. Recht op vallen en opstaan

De regering gaat studenten 3000 euro extra collegegeld vragenals zij te lang doen over hun studie. Hierdoor denkt de regeringdat studenten beter zullen kiezen. Daarbij wordt geen rekeninghouden dat studenten moeilijker zullen overstappen naar een studiedie beter bij ze past. Fouten herstellen wordt te duur, terwijlstudievertraging meestal geen vrijwillige keuze is.

GroenLinks wil dat het maken van fouten mogelijk blijft. Nietiedereen is in staat gelijk de juiste studie te kiezen op demiddelbare school. De druk op aankomende studenten is hoog vanwegede studie-eisen en de noodzakelijke bijbanen. Met intensieverebegeleiding kan studievertraging worden voorkomen of wordeningelopen.

4. Recht op nieuwsgierigheid

De regering legt een eenzijdige nadruk op “opbrengstgerichtwerken” en “rendementen”. In de afgelopen tien jaar is de druk opde student steeds meer gegroeid. Studenten zijn ook steeds meergaan werken om hun studie te bekostigen.

GroenLinks wil dat de universiteiten een academische cultuurontwikkelen meer mogelijkheden tot brede ontwikkeling.Nevenactiviteiten en extra vakken moeten worden gestimuleerd, doormiddel van studiepunten, bestuurdersbeurzen en vrije ruimte.Universiteiten moeten een academische cultuur stimuleren doorextracurriculaire activiteiten te faciliteren.

5. Recht op les

De regering haalt in vier jaar anderhalf miljard op bijhogescholen, universiteiten en studenten. Daar staat maar 600miljoen aan investeringen tegenover. De regering wil wel investerenin intensiever onderwijs, maar laat het investeren over aanvolgende kabinetten.

GroenLinks stelt voor studenten meer colleges en meer lessen tegeven. De intensiteit van opleiding moet omhoog. Het geld dat wordtopgehaald uit het hoger onderwijs moet gelijk geïnvesteerd wordenin verhoging van de onderwijsintensiteit. Niet pas over vier jaar.GroenLinks wil nu investeren in meer onderwijs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK